המאבק בפגעי הטכנולוגיה: בדברים שנשא כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א הזהיר כי "החפץ לזכות לבית של השראת‏ השכינה, וברכת המקום - מקומו של עולם תשרה עליו, אין לו עצה וחכמה אלא להימנע ולהבדיל כליל מלהביט ומלהכניס את מכשירי הטכנולוגיה"

המאבק בפגעי הטכנולוגיה: בהשתתפות כאלף חסידי נדבורנה מכל רחבי הארץ, נשא דברים מרן האדמו"ר מנדבורנה במוצאי חג השבועות בהיכל הטישים בקרית נדבורנה בב"ב, והרחיב אודות האיסור להשתמש במכשירים השונים.

"חס ושלום מי שלוקח את הכלים האסורים גורם לקרע של יסודות הדת מעצמו ומהבית שלו. השכינה לא מצאה מנוח במעון ביתו של האדם המכניס כלים רעים הנוגדים את רוח התורה והאמונה, המרפים ומקררים כל חלקה טובה. אין השכינה כביכול חפצה ורצונה לשכון בתוך ביתו של האדם עדי שיקיים את החובה המוטלת ובערת הרע מקרבך".

"ביתו של המחזיק כלים פסולים הללו, הר זה בית אשר אינו מציית לחכמים שבאותו הדור, שלהם ניתן הכוח מעליונים לתקן ולגדור פרצות. בית אשר מכניס כלים אסורים הר הוא מכריז על עצמו כי ביתו של היפך הקדושה והצניעות, היפך של יראת שמים, היפך של ריבוי כוח התורה והצלחת החינוך, ומסלק בעצמו את השראת השכינה.

"הכלים הללו מאיימים לכלות את כלי הקודש והיקר, ומעכבים את פריחתם החינוכית של בני ישראל. על כל אחד ואחד לעמוד בפרץ, להיזהר ולהישמר ממיני כלים אלו, בכך מובטח עתים של נשמות בני ישראל המתרחקים מפיתויי היצר והתחבולותיו החומרניות, ובנקל יוכלו לעלות ולהתעלות בתורה ובמעלות היראה".

"החפץ לזכות לבית של השראת‏ השכינה, וברכת המקום – מקומו של עולם תשרה עליו, אין לו עצה וחכמה אלא להימנע ולהבדיל כליל מלהביט ומלהכניס את מכשירי הטכנולוגיה המחריבים את הדורות. רק בכך יזכה לחיי תורה כראוי כיאות, ולזכות לכל הברכות האמורות בתורה. כל המונע מלהכניס כלים הללו, ומנסה להתמאץ בכל כוחו לסלקם מקרבו ומקרב זרעו, הרי הוא מעורר נחת רוח לעילא להשפיע עליו ברכת התורה והחינוך לדורות עולם".

בקריאה נחרצת — סיים הרבי את משאו וקראו: יש לציית באופן מוחלט לגדולי ישראל — היזהרו מלהכניס את "כלי המשחית" — המרופף את בתי ישראל וקדושתם, כל המשחית — למינהם, משחית מאתנו כל חלקי הקדושה.

"צריך להרבות בלימוד התורה. ושילמדו תורה אז יבנו שצרכים להוקיע את הרע מקרבנו. וכל אב בית ידאג שבמשפחה שלו לא יסתובבו עם כאלו מכשירים‏ שהרסו בתים רבים בישראל. קחו עימכם דברים אלו, והביאום אל תוך ביתכם, למען ישמעו וילמדו את הדרך ילכו בה ואתה המעשה אשר יעשו".