נשיא המועצת מרן הגר"ש כהן בקריאה לתלמידי הישיבות הקטנות העולים לישיבות גדולות: ״להקפיד על סדרי הישיבה והשיעורים עד לסוף הזמן לבל יהיה רפיון. עלולים לאבד את כל מה שהשיגו במשך שלוש שנים״ • ואיך ניתן לזכות ב״לימוד תורה לשמה״?

נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט״א יצא בקריאה נרגשת לבחורי הישיבות, תלמידי שיעור ג׳, העולים לישיבות גדולות לשמר את סדרי הישיבה עד לסוף הזמן שחלילה לא יהיה רפיון או חולשה מלימוד התורה הקדושה ומבטיח שע״י זה יזכו לסיעתא דשמיא והצלחה בישיבות הגדולות וזהו ״לימוד תורה לשמה״, דברי הגר״ש.

כמו כן קורא מרן ראש הישיבה הגר״ש כהן לראשי הישיבות ולמגידי השיעורים להמשיך במסירת השיעורים תמידין כסדרן ללא כל שינוי עד סוף הזמן.

כידוע, בימים אלו מסתיימת תקופת הבחינות לישיבות הגדולות, ובמשך שנים זועקים ראשי הישיבות הקטנות על כך שנוצר רפיון בהיכלי הישיבות, כאשר תלמידי שיעור ג׳ שכבר ״מסודרים״ בישיבות גדולות מרשים לעצמם להיעדר מן הישיבה ולא להקפיד על שמירת הזמנים, ובכך נוצר רפיון כללי בישיבה שמגיע גם לתלמידי השיעורים הצעירים יותר. בישיבות רבות בתקופה זו, אף מופסקים השיעורים היומיים לתלמידי שיעור ג׳ בשל נוכחות דלה של בחורים.

במספר כינוסים של ראשי הישיבות שנערכו במעונו של מרן ראש הישיבה, עלתה זעקתם של ראשי הישיבות הקטנות בדבר הרפיון הנורא השורר בהיכלי התורה בכל שנה בתקופה זו של תחילת חודש תמוז ועד לסיום זמן קיץ, ובקשתם של ראשי הישיבות למרן ראש הישיבה הגר״ש כהן לקרא לחיזוק העניין.

במכתב שכותב היום הגר״ש כהן, הוא פונה בקריאה של חיבה לבני הישיבות וז״ל:

בניי אהובי, תלמידי הישיבות הקטנות המסולאים בפז ה׳ עליהם יחיו.

הנה בימים אלו שמסתיימים הבחינות לישיבות הגדולות, והיא תקופה שעשויה להיות ברפיון או חולשה מלימוד התורה הקד׳, ובפרט אלו שנשתבצו בישיבות, הרי שהחובה אצלם גדולה יותר להודות לה׳ ית׳ ולעשות רצונו בלימוד התורה ללא טירדה ולזכות ב׳לימוד תורה לשמה׳. וצריכים להקפיד ולהמשיך בסדרי הישיבה עד לסוף הזמן כי אפשר לאבד בזמן זה כל מה שהשיגו בשלוש שנים, ושכר לימוד תורה זה כפול ומכופל מן השמים ועי״ז יזכו לסיעתא דשמיא והצלחה בישיבות הגדולות.

והנני בא בקריאה לראשי הישיבות ולמגידי השיעורים שליט״א להתמיד במסירת השיעורים תמידין כסדרן ללא כל שינוי עד סוף הזמן, והשם הטוב יעזרנו על דבר כבוד שמו אכי״ר.

בברכת התורה
Untitled_05072017_122058