על רקע המשבר בהר הבית, התייחס ראב"ד העדה החרדית בירושלים, הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א לחרדים העולים להר הבית, וקבע כי הם "רודפים" ויש להוקיעם מחוץ למחנינו, וכי הם עתידים ליתן את הדין על שמסכנים את חיי תושבי הארץ

על רקע המשבר בהר הבית, התייחס ראב"ד העדה החרדית בירושלים, הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א לחרדים העולים להר הבית, וקבע כי הם "רודפים" ויש להוקיעם מחוץ למחנינו, וכי הם עתידים ליתן את הדין על שמסכנים את חיי תושבי הארץ. להלן דבריו המלאים:

"לצערינו ולבושתינו ישנם בזמנינו אנשים חרדים בלבוש חרדי וכן אנשים מהמזרחי שעולים להר הבית, ועוברים על הגבול שגבלו ראשונים לשמור על קדושת הר הבית לבל ייכנס לתוך הר הבית שום יהודי גם אם הוא טהור, וכן נהגו והקפידו על זה ונתקבל כמנהג פשוט שאין היהודים עולים להר הבית, וכבר מבואר ברמב"ם (פ"ב מהלכות ממרים) שאין כח לשום בית דין לבטל מנהג שהנהיגו הקדמונים ופשט בכל ישראל.

"ואין ספק שהם עתידים ליתן את הדין גם על שמסכנים את חייהם של תושבי ארץ ישראל, שדבר זה הוא בגדר התגרות בישמעאלים – שרואים בכניסת יהודים להר הבית כפגיעה בדתם, ורבים מהם מוכנים למסור נפשם על דתם ולרצוח בנו רח"ל עבור זה, ומבואר בפוסקים כמה יש להיזהר שלא לעורר איבה בין אומות העולם לישראל, שאיבה היא כפיקוח נפש, ודינם כדין רודף, [שהלא מבואר בפוסקים שמוסר דינו כרודף, וכ"ש כאן שמכניסים את יושבי הארץ לסכנת מוות ה"י].

"ומאחר שאותם אנשים פועלים לתעד ולפרסם בכל העולם איך אנשים חרדים עולים להר הבית, והדבר מעלה את חמתם של הערבים להתנקם בנו ח"ו, חובת השעה עלינו לעמוד כנגדם ולפרסם בכל מקום שהם פועלים בניגוד גמור לדעתינו, ואנו מוקיעים אותם מחוץ למחנינו ואין להם שייכות אלינו, וחייבים לפרסם כן בכתבי עת ומודעות ועיתונים בארץ ובעולם כולו, למען יידעו כל אומות העולם שקבוצה זו פועלים על דעת עצמם ואין להם שייכות לדת ישראל.

"וכשם שאנו מוזהרים לשמור על קדושת מקום השכינה בתוך הר הבית, כן צריכים אנו לשמור על קדושת מקום השכינה בכותל המערבי, ובעוה"ר בזמנינו נכנסים רפורמים ופריצים לכותל המערבי ושוחקים ולועגים מהקב"ה ותורתו בתעלולים ובתיפלות, ונשים נכנסות לשם באופן מחפיר כשהם עטופות בטלית וספרי תורה בידם לעשות ליצנות מהקב"ה במקום שכינת עוזו, וחילול השם נורא, והם עוד ממתינים ומצפים לקבל אישור מהבג"ץ לקבל מקום בכותל המערבי שיהיה מיוחד להם ה"י.

"ויבוא יום שהקב"ה יתבע מכל אחד מה עשה בשעה שביזו את השכינה, ואם אנו נילחם בעד כבוד השכינה יציל אותנו הקב"ה מצרה, ושכר רב מובטח למי שפועל ועושה למען כבוד שמו יתברך, ויהי רצון שיתגלה כבוד ה' בעולמו במהרה בימינו בקרוב".