Yonatan Sindel/Flash90

כבר 73 שנה: תהלים ב"הושענא רבא" בקבר דוד המלך

כמו מאז שנוסדה "חברת תהלים העולמית" לפני שבעים ושלוש שנה ע"י "כולל חב"ד" בשנת ה'תש"ב, תתקיים גם השנה אמירת כל ספר התהילים ברוב עם, ע"י "חברת תהילים העולמית", ביום שלישי – "ליל הושענא רבה" בשעה 21:30בדיוק בקברו של דוד המלך

כמו מאז שנוסדה "חברת תהלים העולמית" לפני שבעים ושלוש שנה ע"י "כולל חב"ד" בשנת ה'תש"ב, תתקיים גם השנה אמירת כל ספר התהילים ברוב עם, ע"י "חברת תהילים העולמית", ביום שלישי – "ליל הושענא רבה" בשעה 21:30בדיוק בקברו של דוד מלכא משיחא, נעים זמירות ישראל, אשר על הר ציון בירושלים עיה"ק.

לקראת הליל המקודש – ליל הושענא רבה, נהג כ"ק אדמו"ר זי"ע – נשיא דורנו לשלוח רשימת שמות לתפילה ל"חברת תהילים העולמית" בקברו שלדוד המלך ע"ה וזה לשון קדשו באחד ממכתביו הרבים בעניין (ב' דסליחות תש"ב): "…הנה הודענו פה, אשר חברת תהילים העולמית בירושלים בליל הושענא רבה, תעורר רחמים לקבל פתקאות טבין…"

תחבורה למקום – קוים 1,3 (תחנה אחת אחרי הכותל המערבי)

המעוניינים להעביר שמות להזכירם לברכה, לרפואה וישועה ניתן לשלוח בצרוף תרומה לכולל: כולל חב"ד ת.ד. 5046 ירושלים (נא להזדרז במשלוח השמות מפני קוצר הזמן)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו