בד"ץ העדה החרדית בירושלים, ורבה של בני ברק הגרמי"ל לנדא שליט"א, פרסמו היום מכתבים עם קריאה לציבור להוסיף את התפילה על הגשמים, תפילת "ועננו בורא עולם", לסדר התפילה בעקבות הבצורת הקשה בארץ ישראל • המכתבים ונוסח התפילה - בפנים

(בוידאו: הכינרת מתייבשת)

ראש חודש טבת ועדיין כמעט ולא ירדו גשמים בארץ ישראל. בעקבות הבצורת הקשה, יצאו היום בבד"ץ שעל ידי העדה החרדית בירושלים ורבה של בני ברק, הגרמי"ל לנדא שליט"א, בקריאה לציבור להוסיף בתפילת העמידה את נוסח תפילת "ועננו בורא עולם". הנוסח המלא של התפילה בהמשך הכתבה.

"זעקת חקלאים שומרי תומו"צ באה אלינו", פותחים בבד"צ העדה החרדית את פנייתם לציבור. "ובצער רב מתאוננים עקב עצירת גשמים שעדיין לא ירדו גשמים, והאדמה צמאה למטר השמיים, וגם נמנע עי"כ טובות רבות הנשפעים ע"י הגשמים וגדול יום הגשמים לכל מילי דמיטב כידוע מחז"ל".

"ע"כ קובעים כ"ק מרן הגאב"ד והגאוה"צ הביד"צ שליט"א, כי עד שיבואו גשמי ברכה יאמרו בתפילת שומע תפילה בתפילת שמו"ע, התפילה לגשמים: "ועננו בורא עולם" המיוחדת לגשמים וכו'". רבני הבד"ץ מוסיפים: "ובכללות יתפללו על השפעות טובות על כלל ישראל, ויה"ר שיתקבלו תפילותנו ברחמים וברצון".

רבה של בני ברק, הגאון רבי משה יהודא ליב לנדא שליט"א, פרסם קול קורא: "העדר הגשמים עד עונה זו בארה"ק, מחייבת אותנו לתת לבנו לחזור בתשובה ולתקן מעשנו, כמו שנא' "וירא א' את מעשיהם וגו'", ולהרבות בתפילה לפני אבינו שבשמיים, כמו שנאמר קרעו לבבכם וגו'. בכל תפילה יאמרו בשומע תפילה תפילת "ועננו בורא עולם".

"והשי"ת יקבלנו יקבלנו בתשובה שלימה ויסר ממנו מאורעות רעות וקשות ויקבל ברחמים וברצון את תפילתנו וישפיע טל ומטר לברכה בארה"ק".

נוסח התפילה:

ועננו בורא עולם במידת הרחמים בוחר בעמו ישראל להודיע גודלו והדרת כבודו. שומע תפילה, תן טל ומטר על פני האדמה, ותשביע את העולם כולו מטובך, ומלא ידינו מברכותיך ומעושר מתנות ידך. שמור והצל שנה זו מכל דבר רע, ומכל מיני משחית ומכל מיני פורענויות, ועשה לה תקווה ואחרית שלום. חוס ורחם עלינו ועל כל תבואתינו ופרותינו, וברכנו בגשמי ברכה, ונזכה לחיים ושובע ושלום כשנים הטובות. והסר ממנו דבר וחרב ורעב, וחיה רעה ושבי וביזה, ויצר הרע וחליים רעים וקשים ומאורעות רעים וקשים. וגזור עלינו גזירות טובות מלפניך, ויגלו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו.

//www.jdn.co.il/breakingnews/916038