מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום המשיך ללמוד בהלכות צד, מל"ט מלאכות

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום חמישי כ"ד טבת תשע"ח.
יום פטירת 'בעל התניא' זיע"א.

כותב ה'בן איש חי': "חתול, דינו כשאר חיה ואסור לצוד אותו. ואם נכנס לחדר, אסור לסגור הפתח עד שיוציאנו משם אם יודע שהוא שם".

"ואף שאינו מתכוון לצודו, וגם אינו רוצה בצידתו שאינו מעוניין בו כלל, עם כל זה אסור אם הוא יודע שהוא שם" – בגלל שזה נקרא 'פסיק רישיה' שאסור אף אם אינו מתכוין. אבל אם סגר את הדלת כשלא ידע שהוא שם, לא עבר איסור.

"על-כן פה עירנו בגדאד" – וגם בארץ ישראל – "דשכיחי חתולים הרבה בבתים, צריכין להיזהר בדבר זה מאד – דאם נכנס לחדר ולכל מקום שיש לו פתח לנעלו ורואה שיש שם חתול, לא ינעל הפתח אלא עד שיוציא החתול משם" – בלי ליגוע בו, ואז יוכל לסגור את הדלת.