לפי הגמ' במסכת שבת, ע"ד ע"א, אפילו לשיטת הר"ח המחמירה שהביאו התוס' שם, אין בזה בעיה משום שזה דרך אכילה. וכן משמע ממה שכתב מרן בסי שי"ט. ועוד, ממילא יש רק מעט שמקפידים בזה. אבל הרוב,נושכים באבטיח חתיכה קטנה ואח"כ, או תוך כדי, פולטים את הגרעינים לכף היד משום דרך ארץ ומשם לצלחת. (רק שאין ראוי לנשוך מהאבטיח כמו שאין לנשוך מפרוסת לחם. שזה דרך גרגרן. אלא לחתוך תחילה את פרי האבטיח לחתיכות קטנות מהפרוסה כבר, ולאכול. ומה שיש כאלה שמוציאים קודם את גרעיני האבטיח לפני האכילה הם עושים זאת משום חשש שלא יתגנו ומשום דרך ארץ.)