מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום רביעי כ"ט שבט תשע"ח

דבר שאסור לישראל לעשותו בשבת, אסור לומר לגוי לעשותו. ואפילו אם לא אמר לו, והנכרי עשה מעצמו מלאכה לצורך ישראל, כגון שבישל משהו וכדומה, אסור ליהנות מהבישול הזה בשבת, וצריך להמתין במוצאי שבת בכדי שייעשו. כמה זמן לוקח לבשל? חצי שעה? שעה? אז יחכה כשיעור זמן הבישול ואז יוכל לאכול, שלא יאמר: 'הנה הרווחתי, חסכתי את הזמן'.

ומכל מקום, דבר שהנכרי עושה בקבלנות, למשל: אם הביא לו היהודי בד וביקש ממנו: 'תתפור לי בד, תעשה ממנו חליפה, וקח לך שכר מההתחלה', במקרה כזה מותר להניחו לעשות מלאכה בשבת, למה? כי הוא עושה את זה אדעתה דנפשיה (-על דעת עצמו), הוא רוצה לקבל כסף. זה הכל.

לכן, אם לא אמרת לו לעשות בשבת, ולא יעשה את זה בביתו של ישראל, ולא יהיה שכיר יום אלא יהיה בקבלנות, אז מותר.