"כף החיים"-סופר הביא בשם הרש"ש שהנכון הוא לתת בסמוך לתפלת מנחה שבערב פורים.