מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום ראשון ב' ניסן תשע"ח

כל המשהה חמץ ברשותו בימי הפסח, ביטל מצות עשה, שנאמר: "תשביתו שאור מבתיכם". ועבר על לא תעשה, שנאמר: "לא ייראה לך חמץ".

לפיכך קנסו חכמים ואמרו: חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח – אסור בהנאה בין לו בין לאחרים.

ואפילו אותם אחרים לא יודעים שזה חמץ שעבר עליו הפסח, היודע חייב להודיעם ולהפרישם ממכשול, שלא יאכלו ממנו.

ובגלל איסור זה, יש הרבה חכמים בעיניהם שכותבים על המוצרים: "נעשה מקמח שנטחן לאחר הפסח", והוא נמכר כך לפני פסח!! עכשיו מוכרים כאלו דברים… מה השקרים האלו שלכם?! אתם מרויחים מהשקר הזה?!

אדם צריך לדעת לא לקנות משום מקום שאין שם השגחה טובה, ובעיקר לאחר הפסח.

וגם אדם ישתדל להגיד לבעל המכולת במקום מגוריו: "הנה, יש פה טופס של מכירת חמץ, תמלא אותו, ונעביר אותו לרב", כי לא תמיד הם זוכרים, ונמצאת מזכה הרבים.