שמונת האחים האדמו"רים לבית ויז'ניץ, ממשיכי דרכו של אביהם הדגול כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ מונסי זצוק"ל חותמים במאוחד על מכתב משותף למען 'צדקת רבי מאיר בעל הנס' כולל "אהבת ירושלים" ומסמיכים את האח הצעיר המכהן בעיר בית שמש לטפל בכספים

"בשבטי ישראל נודע נאמנה שאחר פטירת כ"ק אאמו"ר זצללה"ה הכ"מ שבחזקת אבותיו הקדושים נשא בעול נשיאות 'צדקת רבי מאיר בעל הנס' כולל "אהבת ירושלים" הוסכם על ידינו שבע"ה נעבוד כעת באגודה אחת להמשיך בהנהגת הכולל על צד היותר טוב לתועלת עניי ארץ הקודש שכל אחד מאיתנו יקבל עליו עול הנשיאות של הנהגת קיבוץ שקלי הקודש בעיר מושבו ואחינו אדמו"ר הרה"צ שליט"א מבית שמש ינהיג החלוקה בארץ הקודש כמו שהיה עד עכשיו".

כך פותחים במכתב משותף שמונת האחים, האדמו"רים לבית ויז'ניץ את מכתבם בו הם מבהירים כי ינהלו באחדות את קופת הצדקה של אביהם הדגול, כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ מונסי זצוק"ל, שנסתלק לפני כחודשיים לגנזי מרומים. במכתבם, כאמור, הם ממנים את האדמו"ר המכהן בבית שמש לטפל בעניינים הכספיים בארץ ישראל.

"ועתה אנו פונים בזה לכל אנ"ש די בכל אתר ואתר, להמשיך ולהרבות במעשה הצדקה הזאת בעין יפה וברוח נדיבה, להחיות נפשות רבות של אחינו עניי ארץ ישראל היושבים על התורה ועל העבודה בארץ הקודש, אשר עיניהם תלויות ומייחלות להתמיכה הזאת מאחיהם שבגולה", ממשיכים האדמו"רים במכתבם.

האדמו"רים מסיימים בברכה: "זכות המצוה הגדולה של צדקת רמבעה"נ המסוגלת לישועות, וזכות אבותינו ורבותינו זי"ע מייסדי הכולל, תגן על כל המשתתפים, שיעלו תפלותיהם לרחמים ולרצון, ויתברכו עם כל מיני השפעות טובות. וד' יהי' בעוזרנו, שיהי' ביכולתנו להחזיק ידי יושבי ארצנו הקדושה ולנהל כוללינו על מי מנוחות כאשר עם לבבנו, והיה מעשה הצדקה שלום".