צפו בתיעוד: מרן שר התורה בלימוד התורה היום בביתו • כחיזוק לקראת קבלת התורה הורה מרן: "להיזהר מלשה"ר ורכילות ועל ידי זה נזכה בעה"י להבין את התורה ולקיים את כל התורה ולהינצל ממלחמות" • "עלינו להתחזק בזה מאוד ובפרט בימים אלו"

"להתחזק מאוד בבין אדם לחבירו ובכבוד תלמידי חכמים". כך עורר רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, לקראת היום הנעלה והנשגב של קבלת התורה, אשר כל בית ישראל מתכוננים לקראתו.

בדברים שהתבטא רשכבה"ג מרן שליט"א, לקראת היום הגדול, במה ראוי ומוטל על כל אחד ואחד להתחזק ובכך לזכות לקבל את התורה כראוי, אמר מרן שליט"א: "זכינו לקבל את התוה"ק רק אחרי שזכו כלל ישראל להגיע לדרגת 'ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד', כדאיתא במכילתא, לכן צריך להתחזק מאוד בבין אדם לחבירו ובכבוד תלמידי חכמים ולהיזהר מלשון הרע ורכילות, ועל ידי זה נזכה בעה"י להבין את התורה ולקיים את כל התורה ולהינצל ממלחמות, וכדאיתא במדרש שוחר טוב מזמור ז', דורו של אחאב אף על פי שהיו רשעים כיון שלא היו בהם דלטורין ומחלוקות היו יוצאים למלחמה ונוצחים.

"לכן עלינו להתחזק בזה מאוד ובפרט בימים אלו שמסוגלים לזה ונזכה לכל הברכות".

צפו בתמונות: מרן שר התורה היום בלימוד בביתו: