הקיצוץ בקצבאות הילדים, השפיע ב-2014 לראשונה במשך שנה שלמה על הכנסות המשפחות • תחולת העוני של החרדים עלתה למרות גידול מרשים במצטרפים לשוק העבודה • שיעור המשפחות העניות במגזר החרדי- כפול משיעורן הכללי. גם במשפחה בעלת שני מפרנסים

דוח העוני המתפרסם היום מאשר את מה שכולנו מרגישים בכיסנו: שיעור המשפחות החיות בעוני עלה ב-2014.

העליה באה על רקע האטת הצמיחה, שיעורי אבטלה ואינפלציה נמוכים, ותוך התרחשות של מלחמה באמצע השנה. בשנה זו נמשכה העלייה במחירי הדירות ובשכר הדירה והוחמרו עומק העוני וחומרת העוני, בין היתר עקב הקיצוץ בקצבאות הילדים, שהשפיע ב 2014- לראשונה במשך שנה שלמה על הכנסות המשפחות.

הצעדים הנעשים בנושא אינם מספקים. המלצות הוועדה למלחמה בעוני שהוגשו לשר הרווחה דאז עם המלצה לקבוע יעדים לצמצום העוני, חלקן מיושמות כבר וחלק יתחילו להיות מיושמות ב -2016 ואילך. הממשלה הגדילה את מענק העבודה לחלק מהעובדים בשכר נמוך, בעיקר לאמהות חד-הוריות ולמשפחות עם ילדים, והחלה להפעיל מעונות יום לאמהות עובדות. כן מתוכננת הגדלה של הקצבה להשלמת ההכנסה בקרב קשישים ב-2016 והחזרת קצבאות הילדים לרמתם לפני שנתיים, חלק קטן במזומן וחלק, כמענק חיסכון חובה החל מ-2017. עם כל זאת, גם לאחר צעדים אלה קצבת הילדים בישראל עדיין נמוכה מהמקובל בארצות ה-OECD זאת בפרט לנוכח שיעורי עוני ילדים גבוהים יחסית בישראל.

קרא עוד:
[postim]

עוד עולה ממצאי הדוח כי בשנת 2014 חלה עליה קלה בתחולות העוני מ-18.6% ל-18.8%. שיעור הילדים החיים במשפחות עניות עלה מ-30.8% ל-31.0%. ב-2014 חיו בעוני 444,900 משפחות, 1,709,300 נפשות, מהן 776,500 ילדים.

שיעור הילדים שנחלצו מעוני ירד בין 2013 ל-2014 מ-12.8% ל-11.3%. ירידה זו מיוחסת ברובה לקיצוץ בקצבאות הילדים שהתבטא במלואו בסקר של 2014.

העניים ב-2014 נעשו עניים יותר: לעומת מדדי תחולות העוני שעלו במידה מתונה, המדדים לעומק העוני ולחומרת העוני עלו בשיעורים גבוהים ב-2014: המדד לעומק העוני עלה בכ-6% (מ-32.8% ל-34.6%) והמדד לחומרת העוני, הנותן משקל גבוה יותר לאוכלוסייה הענייה יותר, עלה בשיעור של כ-10% בכלל האוכלוסייה.

נתון מזעזע על העוני בציבור החרדי מגלה כי למרות הגידול היחסי בהיקף האוכלוסייה החרדית -בשל שינוי שיטת המדידה- החרדים המהווים כ-9.6% מהאוכלוסייה כולה, מהווים כ-17.5% מאוכלוסיית המשפחות העניות ושני שליש מהילדים בציבור החרדי נתונים מתחת לקו העוני, זאת על אף שהסקר מצביע על גידול חד בהשתתפותם בשוק העבודה.

הקיצוץ בקצבאות הילדים, שהחל באוגוסט 2013 ונמשך לתוך 2014, הגיע לידי ביטוי מלא בסקר זה. תחולת העוני של משפחות עם ילדים עלתה במעט – מ-23.0% ב-2013 ל-23.3% ב-2014.

תחולת העוני של משפחות עובדות עלתה בשיעור גבוה יותר – והגיעה ל-13.1% (לעומת 12.5% ב-2013). זאת על אף שבסקר זה משתקפים לראשונה מענקי העבודה ("מס הכנסה שלילי") למשפחות עובדות מעוטות הכנסה, ולאחר שנתוני הסקר מורים על ירידה בשיעור המשפחות שבהן שני מפרנסים.

אחת מהמלצות הוועדה למלחמה בעוני, שתיושם בתקציב 2016 , נוגעת להעלאת קצבאות הזקנה לקשישים מקבלי השלמת הכנסה בכ-560 ₪ לזוג ובכ-180 ₪ לבודד. עליה זו צפויה להשפיע בכיוון של הפחתת ממדי העוני של משפחות קשישים.

הכוונה היא להחזיר בהדרגה את מלוא הקיצוץ בקצבאות הילדים, בין אם במזומן בתשלומים בסוף 2015 ובסוף 2016 ואילך, ובין אם כסכומים של מענק חסכון – הן רטרואקטיבית והן לשנים הבאות – עבור כל ילד, בשנים 2017 עד 2019. השפעתן הסגולית של הצעדים המרכזיים אמורה להסתכם בירידה בתחולת עוני, בעומק העוני בחומרת העוני.