תושב ישראל שהעביר לחו"ל למעלה מחצי מיליון ₪ במהלך 12 חודשים, יחויב בדו"ח שנתי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת שר האוצר, משה כחלון, ורשות המסים לתיקון פקודת מס הכנסה בנוגע להרחבת חובת הדיווח, וזאת כחלק מהצעדים למאבק בהון השחור.

במטרה לשפר את יכולתה של רשות המסים לגבות מס אמת, ולצד מהלכי חקיקה נוספים, הוצע להרחיב את חובת הדיווח למס הכנסה באמצעות הגשת דו"ח שנתי על ידי תושב ישראל שהעביר לחו"ל למעלה מחצי מיליון ₪ במהלך 12 חודשים.

בנוסף, ההרחבה כוללת גם חובת דיווח של נהנה בנאמנות שסך כל נכסיה עומד על 500,000 ₪ ומעלה, שהוא תושב ישראל בגיל 25 ומעלה, אלא אם כן לא ידע שהוא נהנה בנאמנות. נכסי הנאמנות כוללים מזומן, פיקדונות, ניירות ערך ומקרקעין בישראל או מחוצה לה.

קרא עוד:

[postim]

גם יחיד הטוען שאינו תושב ישראל אך חלה עליו חזקת הימים, יהיה חייב בהגשת דו"ח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו כי אינו תושב ישראל, שאליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו, וזאת בנוסף לחובת הגשת דוח על הכנסותיו בישראל.

מליאת הכנסת אישרה השבוע תיקון נוסף לפקודת מס הכנסה בנוגע לשותפויות, הקובע כי ניתן להחיל את הוראות חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה, שעניינן שינוי מבנה ומיזוג, גם על שותפות רשומה שאושרה בידי המנהל לעניין זה, בשינויים המחויבים. תיקון הסעיף יאפשר שינוי מבנה של שותפות ויקל על ביצוע עסקאות כלכליות במשק.