במעמד גדולי הרבנים נפתחו המסלולים הכשרים של בית ההשקעות 'אלטשולר שחם' בפיקוח 'תשואה כהלכה'

במעמד רב רושם התקיים במשרדי בית ההשקעות אלטשולר שחם, מעמד חתימת היתר עסקה ופתיחת המסלולים הכשרים של אלטשולר שחם, בהשתתפות גדולי הרבנים ומנהלי החברה.

הנחה את המעמד הרב בן ציון חסיד מרבני 'תשואה כהלכה', שפתח והודה לרבנים שטרחו והשקיעו מזמנם היקר במהלך החודשים האחרונים, וירדו לעומקה של הלכה, כדי שיהיה ניתן להקים קרנות כשרות ומהודרות שיוכלו להשקיע בכל אפיקי ההשקעה המקובלים ולהניב בעז"ה תשואות גבוהות, ועל השתתפותם במעמד. כמו כן הודה להנהלת אלטשולר שחם, על הנכונות וההשקעה המרובה שנדרשה מצדם, לצורך הקמת המסלולים הכשרים שבפיקוח 'תשואה כהלכה'.

ר' אשר ספיר קידם בשם החברה בברכה את הרבנים שכיבדו את המעמד בנוכחותם, והודה למנהלי ההשקעות על המאמצים שהושקעו על ידם בתכנון המסלולים הכשרים, בסוף דבריו הוא ציין לטובה את מנהלי החברה, שבימים אלו קולטים עשרות עובדים חרדים לעבודה בחברה, על אף שהדבר דורש משאבים ומאמץ, להתאים את סביבת העבודה לעובדים החרדים.

הגאון ר' יעקב מאיר שטרן אב"ד קהילות יעקב ורב דחסידי ויזניץ פתח ואמר, שיום זה הוא יום גדול ומיוחד עבור ציבור יראי השם בא"י, שנפתחו בו המסלולים של 'תשואה כהלכה', שהמשקיעים בהם ינצלו מאיסור ריבית החמור, שעל הנכשלים בו נאמר שהרי הם ככופרים ביציאת מצרים, ונכסיהם מתמוטטים. והדגיש שבמסלולים אלו ישנה מעלה נוספת, שמלבד מה שהם יצילו את המשקיעים בהם מאיסור ריבית, הם בעז"ה יניבו תשואות גבוהות.

לאחר מכן נשא דברים הגאון ר' שמואל אליעזר שטרן אב"ד שערי הוראה ורב מערב בני ברק, שפתח והודה להנהלת אלטשולר שחם, על שקיבלה את הנחיות הרבנים, הן בנוגע להימנעות מאיסורי ריבית, והן בנוגע למניעת חילולי שבת שהיא בבת עינינו, בסיום דבריו הוא הודה להרה"ג ר' שמואל דוד כהן גרוס, שהוא הגבר שהקים עולה של הלכה, ונחלץ למשימה קדושה זו, והשקיע מחלבו ודמו בהקמת 'תשואה כהלכה' שהמסלולים שיעמדו תחת פיקוחה, יהיו גם כשרים ומהודרים, וגם יוכלו להניב את התשואות הטובות ביותר.

לאחר מכן נשא דברים הגאון ר' שמואל דוד גרוס אב"ד רבני הקריות אשדוד ובית הדין הישר והטוב ורב דחסידי גור באשדוד, העומד בראש ועדת הרבנים 'תשואה כהלכה'. שהודה להנהלת החברה על שקיבלה את דרישות ההלכה, ולרב אשר ספיר על כך שהוא פעל ללא לאות לקדם את הקמת המסלולים הכשרים, הרב ציין בדבריו שמסלולים אלו תוכננו באופן שהם מהודרים ביותר, ללא שום צורך להזדקק לקולות של הפסד מרובה וכדומה, אלא הכל נעשה באופן של לכתחילה. בנוסף הוא הדגיש שבמסלולים אלו יש מעלה מיוחדת, שלראשונה יש לחוסכים שומרי תורה ומצוות אפשרות להשפיע על מצב שמירת השבת בא"י, שכן במסלולים אלו ימנעו מקניית מניות של חברות המחללות שבת, כך שכל מי שיבחר להשקיע במסלולים אלו יהיה לו חלק גדול במניעת חילולי שבת, והוא ממקדשי שם שמים ברבים. בסיום דבריו הרב הודה לכל הרבנים שהצטרפו ותמכו במסלולים אלו, והדגיש שכל אחד מהם הקדיש זמן רב בבירור ההלכה והמציאות, כדי לאפשר את הקמת המסלולים של 'תשואה כהלכה', שמצד אחד ההשקעות בהם הם ללא כל חשש איסור, ומצד שני הם יוכלו להשקיע בכל אפיקי ההשקעה כך שהם צפויים בעז"ה תשואות גבוהות.

לאחר מכן נשא דברים הרה"ג ר' אהרן זיכרמן מרבני קהל מחזיקי הדת, וחבר בועדת הרבנים 'תשואה כהלכה', שהביע את התרגשותו מנכונתה של החברה לקבל את דבר ה' זו הלכה, ולפתוח מסלולים מהודרים. וציין את העובדה שרבנים מכל העדות והחוגים התאחדו להקמת 'תשואה כהלכה', ואחדות זו ודאי שתסייע לבניית בית המקדש, שנחרב בשל שנאת חינם.

לאחר מכן נשא דברים גילעד אלטשולר, מייסד ומנכ"ל משותף בבית ההשקעות אלטשולר שחם: "אנחנו גאים ונרגשים מהמעמד והרבנים שהגיעו לכאן היום, המטרה של כולנו היא לעזור למשפחות רבות בישראל, בעיקר משפחות שאינן משופעות בממון רב, שהכסף הזה הוא הפנסיה שלהם לעתיד. אין ברכה בכסף שנעשה בשבת, אנחנו נעמוד על תקנות ההלכה במסלולים האלו ונשמור עליהם כדי לעזור למשפחות רבות בישראל להשיג תשואות טובות יותר, לאורך שנים".

לאחר מכן נשא דברים הגאון ר' דוד שלמה זולדן רב דחסידי סערט ויזניץ, בדבריו הדגיש שמסלולים אלו הם בגדר טוב למקום וטוב לבריות, כיוון שהם גם כשרים ומהודרים והמשקעים בהם ינצלו מכל חשש איסור, וגם הושקעו התכנון שלהם מאמצים מרובים שהם יניבו תשואות גבוהות בעז"ה.

לאחר מכן הוקרא על ידי הרב יהודה רוזנטל דיין בבה"ד חניכי הישיבות, מכתב ברכה מהגאון ר' מרדכי גרוס גאב"ד חניכי הישיבות, "כבוד גדולי התורה וההוראה. אסיפת גדולי תורה והוראה היושבים על מדין ומורים הלכה ודין לעדות ישראל, לחזק חומת הכשרות לבלתי תהא מכשול באיסורי רבית וסיוע לשאר איסורי תורה ודרבנן, אלא דברים מתוקנים באמיתתם בכשרותם והידורם. ואף אנא עניא זעירא מן חבריא, עיינתי בהאי הלכתא גבירתא, ואופן הפעולות במסלולי ההשקעה והמסתעף, ונמצאו ביושר ההלכה הצרופה. והוא לחברת 'אלטשולר שחם', שהמכוון להעמיד ולקבל כל דרישות הבד"ץ. כך שלכתחלה ביד כאו"א ליתן כספי הקופות והפנסיה וכו' לכתחלה ללא שום חשש, ובממון כשר שורה הברכה להשפיע שפע רב".

הרה"ג ר' אברהם  צבי הכהן שליט"א רב דקהל חסידים שיכון ה' בני ברק, וחבר ועדת הרבנים 'תשואה כהלכה' נשא דברי סיכום, וציין שמכינוס זה עולה המסר שגם בכלכלה והמציאות המודרנית ניתן להתנהל על פי כללי ההלכה. הוא ציין על כך את דברי החיד"א על המאמר גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר ממה שנהנה מירא שמים, שעל אף שניתן להיות ירא שמים ולהחמיר בכל שאלה הלכתית חדשה שמתעוררת, מ"מ גדול הנהנה מיגיע כפיו, ויורד לעומקה של הלכה כדי לברר את הדרך המותרת ללא חשש. בסיום דבריו הוא הדגיש את האחדות שנגרמת במעמד זה, שבו התאחדו כל העדות והחוגים של הציבור החרדי לצורך הקמת המסלולים הכשרים.

בסיום המעמד מנהלי החברה חתמו על שטר היתר עסקה לבית השקעות,  את מעמד החתימה ניהל הרה"ג ר' בצלאל וקסלשטיין מחשובי הדיינים בבית הדין 'הישר והטוב', וחבר בועדת הרבנים 'תשואה כהלכה', שהסביר למנהלי החברה את מהות שטר היתר עסקה, והקניינים הנעשים בחתימתו, והדגיש שהיתר עסקה הוא הסכם משפטי מחייב שהופך את ההלוואה לשותפות בהשקעה ובסיכונים בין המשקיע והמקבל. הוא גם ציין את התנאים המיוחדים שנוספו בהיתר עסקה, כדי שההשקעות במסלולים הכשרים יהיו ללא חשש.

בסיום המעמד העניקו רבני תשואה כהלכה את תעודת הכשרות למנהלי החברה.

עוד השתתפו במעמד הגאון ר' יעקב גרינולד חבר הבד"ץ דקהל מחזיקי הדת בעלזא,  הרב עמרם פריד מו"ץ בבית ההוראה שערי הוראה, הרב יוסף מרדכי סלמון רב דחסידי סערט ויזניץ ב"ב ומו"ץ בבית ההוראה שערי הוראה, הרב יעקב דויטש מו"ץ בקרית סרט ויזניץ חיפה, הרב חיים ברכיה ליברמן מו"ץ בבית הוראה קהילות יעקב, ורבני תשואה כהלכה, הרב אברהם ישראל לבקוביץ, והרב ישראל מנחם וקסלשטיין.

רבני 'תשואה כהלכה' מציינים, כי בשנים האחרונות חלה התעוררות ציבורית, אודות האיסורים ההלכתיים העלולים להיות בקרנות החיסכון והפנסיה. שהרי הכספים במסלולים אלו שייכים לחוסכים המפרישים אותם, ובית  ההשקעות או חברת הביטוח, רק מנהלת ומשקיעה אותם בשליחותם של החוסכים. משכך, אם הכספים מושקעים בנכסים שיש בהם חילול שבת או איסור ריבית, המשקיע נעשה שותף לאיסורים אלו, מכיון שהם נעשים בכספו.

ניהול ההשקעות בקרנות החיסכון והפנסיה נעשה על ידי מומחים בשוק ההון הבוחרים בקפידה את ניירות הערך הצפויים להניב תשואות גבוהות, ורוכשים אותם עבור הקרנות. אך מכיון ששוק ההון הוא מורכב וסבוך, וצריך להשקיע מאמצים מרובים כדי לבדוק את כשרות ניירות הערך הנסחרות בו, הקרנות הכשרות שהיו קיימות עד היום, לא השקיעו את כספי החוסכים באופן ישיר בניירות ערך, אלא הם השקיעו בעיקר דרך כלים פיננסים העוקבים אחר מדדים, כגון תעודות סל או אופציות. בהשקעה בדרך זו אמנם נפתרים החששות ההלכתיים, אך לא ניתן לבחור באופן פרטני את ניירות הערך שעל פי הערכת האנליסטים, צפויים להניב תשואה עודפת.

כדי לפתור את בעיה זו, הוקם ועד הרבנים לחיסכון ופנסיה כהלכה 'תשואה כהלכה', רבני הועד ישבו חודשים ארוכים ובדקו את כל ניירות הערך הנסחרות בשוק ההון, אחד לאחד, כדי לוודא באלו מהם יש חשש לאיסורי הלכה, ואלו כשרים להשקעה באופן מהודר ללא כל חשש. תהליך הבדיקה דרש מאמצים כבירים, והתייעצות אדוקה עם מומחים מהשורה הראשונה להשקעות, ובימים אלו הוא הושלם בהצלחה. מובן מעליו שרבני ומומחי 'תשואה כהלכה' ממשיכים כל הזמן במעקב אחר השינויים בשוק ההון, כדי לוודא באופן מוחלט את כשרות ניירות הערך המותרות להשקעה. עם השלמת עבודת מיפוי ניירות הערך הוקמו מסלולי השקעה כשרים חדשים, שבהם ישקיעו את כספי החוסכים באופן ישיר בניירות הערך שצפויים להניב את התשואות הגבוהות ביותר, תוך כדי פיקוח מתמיד שהם אכן כלולים ברשימה המעודכנת ביות של ניירות הערך הכשרים למהדרין ללא חשש.

מסלולים אלו הם בשורה משמחת לציבור החרדי, כיון שהם מאפשרים לחוסך החרדי להשקיע בקרנות פנסיה ותוכניות חיסכון, שמצד אחד הם כשרות למהדרין ללא שום חשש איסור, ומצד שני הרכב הנכסים בהם, יהיה דומה להרכב הנכסים במסלולים הכלליים, כך שעל פי הערכת המומחים, הם צפויים להניב תשואות גבוהות הדומות לתשואות במסלולים הכלליים.

מסלולים אלו זכו לתמיכתם הנלהבת של גדולי הפוסקים שחתמו על קורא אודות המסלולים הכשרים, וכן הם קיבלו את אישורם של בתי דין רבים שבחנו אותם לעומקם, ביניהם ביה"ד הישר והטוב, ביה"ד חניכי הישיבות של הרב מרדכי גרוס, וביה"ד קהל מחזיקי הדת.

החברה הראשונה שפתחה מסלולים כשרים בהשגחת 'תשואה כהלכה', היא אלטשולר שחם, שהיא החברה אשר השיגה את התשואות מהגבוהות ביותר בקופות הגמל שלה בשנים האחרונות. גם בתוכנית חיסכון לכל ילד, השיגו המסלולים של אלטשולר שחם בזמן שחלף מפתיחת המסלולים עד היום, תשואות מהגבוהות ביותר. אלטשולר שחם גם הגיעה למקום הראשון במספר המצטרפים לתוכנית חיסכון לכל ילד (על מי נתוני משרד האוצר, למעלה מ 50% מהילדים בארץ, הצטרפו למסלולי תוכנית חיסכון לכל ילד של אלטשולר שחם!).

בימים אלו מתגברים בחברה את מוקדי ההצטרפות, כדי שהם יוכלו לעמוד בעומס של הפונים המעוניינים להעביר את כספי החיסכון והפנסיה שלהם למסלולים הכשרים שבפיקוח 'תשואה כהלכה'.

 

 

2 תגובות

הצלחה גדולה למסלולי ההלכה באלטשולר שחם כל הכבוד! הראשונים בתשואות.

סקרן לראות השוואה של התשואות בין מסלולי ההשקעה ההלכתיים לרגילים.
אין לי ספק שהם מפסידים אחוזים רבים, איך יוכלו לצאת מהעוני?

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *