תוצאות מרשימות לבנק IDBNY בשנת 2017

בנק אי.די.בי ניו יורק (IDBNY) מקבוצת דיסקונט פרסם את דוחותיו הכספיים לסיכום שנת 2017, מהם עולה כי רווחי הבנק, בנטרול הוצאות מס חד פעמיות כתוצאה מהשפעת החקיקה בנושא שינוי שיעור המס, הסתכמו בשנת 2017 ברווח נקי בסך של 65.4 מיליון דולר, בהשוואה לסך של 60.3 מיליון דולר בשנת 2016 – המהווים גידול של 8%. ללא נטרול הוצאות המס, הסתכם הרווח הנקי לשנת 2017 לסכום של 49.9 מיליון דולר.
שיעור התשואה הממוצע על ההון לשנת 2017, בנטרול הוצאות המס, עומד על 7.24%, בהשוואה לשיעור של 6.9% בשנת 2016. ללא נטרול הוצאות המס, שיעור התשואה הממוצע על ההון לשנת 2017 הינו %5.52. יחס היעילות בשנת 2017 עמד על 58%, בהשוואה לשיעור של 56% בשנת 2016.
רווחי הבנק, בנטרול הוצאת המס, הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 2017 לסכום של 17.7 מיליון דולר, בהשוואה ל- 16.5 מיליון דולר ברבעון הקודם – שהם גידול של 8%. ללא נטרול הוצאות המס, הבנק סיים את הרבעון הרביעי של שנת 2017 ברווח נקי בסך של כ- 2.2 מיליון דולר.
היקף הנכסים בסוף 2017 הסתכם בכ-9.3 מיליארד דולר, בדומה לסוף השנה הקודמת. תיק האשראי, נטו, ליום 31 בדצמבר 2017 הסתכם בכ-5.9 מיליארד דולר, גידול בסך של כ- 219 מיליון דולר שהם כ-4%. תיק ההשקעות הסתכם בכ- 2.5 מיליארד דולר, קיטון בסך של כ- 299 מיליון דולר (כ-11%). היקף הפיקדונות הסתכם בכ-7.8 מיליארד דולר, גידול בסך של כ-415 מיליון דולר (כ-6%). ההון העצמי הסתכם בכ-894 מילון דולר – גידול של כ-14 מיליון דולר שהם כ-2%. יחס ההון הכולל הינו 14.55%.
בסוף שנת 2017 אישר דירקטוריון IDBNY תכנית אסטרטגית חמש שנתית לשנים 2018-2022. התכנית מבוססת על צמיחה תוך העמקת וחיזוק מערכת היחסים האישית ורבת השנים של IDBNY עם לקוחותיו, בסקטורים נבחרים בהם לבנק מומחיות וניסיון רב שנים, ומינוף מיצובו של הבנק כבנק בבעלות ישראלית הגדול ביותר בארה"ב. IDBNY מדורג בדירוג (A-) על ידי חברת הדירוג KROLL.