שהשם יעזור
בקרוב יחזור לעסקיו האמיתיים שהם בניו ונכדיו, בבריאות ושלימות.