תיקון טעות !
הגר"א אייזן הוא בנו של הגר"י אייזן שליט"א מגיד מישרים בעי"ת מאנטריאל ונכדו של הגר"ש אייזן זצ"ל מו"צ בירושלים