אמה של מלכות: אחרי כ-100 שנה התגלתה בעיר אונגוואר מצבת קבורת אמה של מלכות הרבנית הצדקנית מרת חיה סאפרין ע"ה אשת הרה"ק בעל ה'פרי חיים' מקאמרנא זיע"א ואם הרה"ק בעל ה'מעשה שלום' מקאמרנא זיע"א

בתום מסכת ארוכה של חיפושים במשך כשבעים שנה, התגלה באורח פלאי מצבת קבורת הרבנית הצדקנית מרת חיה סאפרין ע"ה 'הרבנית מקאמרנא', בבית החיים בעיר אונוגוואר בחלקת הרבנים הישנה, זה כמה שנים כאשר בנה הרה"ק רבי שלום מקאמרנא בעל ה'מעשה שלום' היה עוד בחיים חיותו, יגע וטרח למצוא מצבת ומקום קבורת אמו בעיר אונגוואר, אך העלה חרסו בידו, ועתה בשבוע הזאת שבוע שחל בו יומא דהילולא של בעלה הרה"ק רבי חיים יעקב מקאמרנא בעל ה'פרי חיים' החל ביום ה' סיון ערב חג השבועות, נתגלה באופן נפלא ציונה הקדוש ע"י נכדה כ"ק אדמו"ר מקאמרנא שליט"א, ובימים אלה עומדים ומשפצים להקים מחדש את מצבת קבורתה כראוי לאמה של מלכות.

הרבנית הצדקנית מרת חיה ע"ה היתה בת קדושים מגזע אראלים ותרשישים, נולד לאביה הגאון המפורסם רבי יצחק פלאם זצ"ל דומ"צ קארטשין בן הרה"צ רבי דוד פלאם מבעלזא בן הרה"ק רבי דוב בעריש מאלעסק זצ"ל בן הרה"ק רבי שלמה לאצקער זצ"ל המגיד מסקאהל בעל הדברת שלמה תלמידו ונאמן ביתו של המגיד הגדול ממעזריטש.

אביה רבי יצחק פלאם היה חתנו של הגאון האדיר רבי שמואל אהרן רובין זצ"ל אב"ד קארטשין תלמידו המובהק של בעל הדברי חיים מצאנז אשר השאיר אחריו ספרים הרבה בכל מקצועות התורה. זקנה רבי דוד פלאם היה חתנו של הרה"ק רבי אלעזר רוקח בנו בכורו של הרה"ק השר שלום מבעלזא זיע"א.

בשנת תער"ב נישא לבעלה הגדול בעל ה'פרי חיים' מקאמרנא, ואחר הנישואין אכלו קעסט בעיר בעלזא אצל דודם החסיד רבי צבי פרנקל ע"ה שהיה חתן זקינה רבי דוד פלאם, לאחר שנת אכילת קעסט בבעלזא, חזרו לבית מגורי אביו הרה"ק רבי אברהם מרדכי מקאמרנא זיע"א, ושם נולדו להם שני הבנים הגדול רבי צבי אלעזר הי"ד שנהרג יחד עם אשתו וששת ילדיו בשנות, הזעם והשני בנה בעל ה'מעשה שלום' מקאמרנא.

בנה בעל המעשה שלום עם בנו אדמור מקאמרנא שליטא 6בנה בעל ה'מעשה שלום' עם בנו האדמו"ר מקאמרנא שליט"א

ביום תשעה באב תרע"ד כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה גלו כל בני המשפחה אל העיר אונגוואר ושם איוה למושב לו רבי אברהם מרדכי מקאמרנא יחד עם בנו בעל הפרי חיים ושני ילדיו, שם נולדו להם בנם השלישי רבי מנחם מאניש מקאמרנא בני ברק, בימים ההם פרצה מגיפה ורבים חללים הפילה ביניהם נפטרה הרבנית מרת חיה ע"ה כאשר היא בדמי ימיה צעירה לימים, ביום כ"ז אדר תרע"ט השיבה את נשמתה ליוצרה, בהשאירה אחריה שלושה יתומים קטנים כשהגדול אך כבן חמש שנים, ונטמנה בבית החיים בחלקת הרבנים בעיר אונגוואר.

לפני כשבוע ימים התגלה באורח פלאי כי אצל יהודי מניו יורק החפץ בעילום שם, יש תחת ידו את פנקס החברא קדישא של עיר אונגוואר, הנהלת מוסדות 'עטרת שלום' קאמרנא פנו ליהודי הנ"ל שיועיל בטובתו לשלוח עתק מפנקס החברא קדישא אולי ניתן יהיה למצוא מקום קבורת הרבנית אמה של מלכות ולהקים לה שם ושארית לה בישראל, ואכן כאשר הגיע העתק נמצא כתוב כפי שאמר בנה בעל המעשה שלום שמצבת קבורתה היא מתחת לאוהל הגאון רבי דוד פיגלס רבה של העיר, וכפי שנרשם בפנקס החברא קדישא נמצאת מצבת קבורתה בין האשה מרת שינדיל שפירא לבין האשה מרת רבקה ריכר מצבה מספר 30, אך כאשר הגיעו אל מקום קבורתה ראו שהמצבה איננה.

אחר חיפוש ויגיעה על מקום קבורתה כשסילקו את הקמשונים שעלו על המקום, גילו את מצבת קבורתה מושכב על הארץ כאשר היא שלמה, ועתה בעזרת ה' יתברך שמו ובהשתדלות נכדה כ"ק אדמו"ר מקאמרנא שליט"א המוסר עצמו לילות כימים לעשות רצון אביו בעל ה'מעשה שלום' להקים מחדש את מצבת קבורתה, משפצים ומקימים מחדש את מצבת קבורתה לשם ולתפארת כראוי להרבנית אשר ממנה נמשכת שלשלת הקודש עד היום הזה.

החלק העליון של המצבה 5החלק העליון של המצבה שנשתברה

נוסח המצבה

פ"נ
האשה הצנועה הכשרה החכמת
המפורסת בש"ט בתש"ק
מרת חיה ע"ה
בת הרב מוה"ר ר' יצחק נ"י
שנפטרה ליל ש"ק לסדר בקרובי אקדש
ז"ך אדר שני ונקברה כ"ח בו שנת עטר"ת
נכדת הגאונים הצדיקים הקדושים
המגיד מסקאהל זצללה"ה
והגאוה"ק מבעלזא זצללה"ה
והגאון המפורסים מקארטשין זצללה"ה
ת.נ.צ.ב.ה.

המצבה4חלקה התחתון של המצבה לאחר שנוקתה והובהרו אותיותיה
המצבה מושכבת על הריצפה3המצבה הישנה כפי שנמצאה
פנקס החברא קדישא1תיעוד פטירתה כמופיע בפנקס החברא קדישא