הגאון ר' שרגא שטיינמן שליט''א ראש ישיבות ארחות תורה באמירת הקינות ובאלי ציון בבית אביו רבן של ישראל מרן ראש הישיבה בעל אילת השחר זצוק''ל זיע''א