בימים אלו עלו למעונם של גדולי ישראל שליט"א חברי ורבני מוסדות יוסף הצדיק לרגל הוצאתו לאור של המאסף התורני "נחלת אבות" חלק ו', המביא את דבר רבני קהילות קודש תימן בארץ ובתפוצות. • רבני המוסדות התקבלו אצל הגר"ש קורח שליט"א רבי שלמה מחפוד שליט"א, רבי פנחס קורח שליט"א, רבי יצחק רצאבי שליט"א, ועוד. הרבנים שליט"א בירכו את חברי המערכת, שימשיכו לזכות את הרבים במשנת של גאוני וחכמי תימן, להגדיל תורה ולהאדירה.  

בימים אלו עלו למעונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א חברי ורבני מוסדות יוסף הצדיק בארץ הקודש, לרגל הוצאתו לאור של המאסף התורני "נחלת אבות" חלק ו', המביא את דבר רבני קהילות קודש תימן בארץ ובתפוצות.

ביום שישי דאשתקד, פרשת דברים-חזון, נתקבלו רבני המוסדות שליט"א אצל זקן רבני תימן, הגאון הגדול רבי שלמה קורח שליט"א, רב העיר בני ברק. על אף חליו קיבלם הגאון שליט"א בסבר פנים יפות, עודדם בעבודת הקודש הנפלאה, ואף עבר על דפי הספר והביע את התפעלותו הרבה מספר מפואר זה. כמו כן, עלו ונתקבלו בשמחה רבה רבני המוסדות שליט"א אצל הגאונים הגדולים רבי שלמה מחפוד שליט"א, רבי פנחס קורח שליט"א, רבי יצחק רצאבי שליט"א, ועוד. הרבנים שליט"א בירכו את חברי המערכת בחמימות יתרה, שימשיכו לזכות את הרבים במשנת של גאוני וחכמי תימן, להגדיל תורה ולהאדירה.

ספר 'נחלת אבות' מכיל בקרבו מאות עמודים, מלאים תוכן עשיר ומדורים מפוארים, ובהם גנוזות ותשובות מתורתן של חכמי תימן זצ"ל, מערכות בהלכה ובמנהג מרבני ק"ק תימן שליט"א, מקורות מקיפים לשרשי מנהגי תימן, תשובות ומאמרים הלכתיים במנהגי תימן, מדור מיוחד מתורתו ומתולדות חייו ופעליו של הגאון הגדול רבי שלמה טובים זצוק"ל, מעשי הוד מדרכי אבותינו הקדושים, אהבת תורה ויראת שמים, סקירת ספרים ממחברים בני ק"ק תימן, ועוד.

הספר יוצא לאור עולם ע"י מוסדות יוסף הצדיק, בראשותו של הגאון רבי יוסף צברי שליט"א, גבאי בתי מדרשות וכוללים המעוניינים לקבל את הספר הנוכחי וקודמיו, יכולים לפנות למשרדי המוסדות  03-612-62-62  או במייל y6126262@gmail.com