במעונו של מרן ראש הישיבה אילת השחר זיע"א נערך אמש מעמד מצומצם סיום סדר נשים שנלמד מידי יום עפ"י צוואתו ולעילוי נשמתו ע"י בניו תלמידיו - בני ישיבת ארחות תורה, בראשות ראשי ורבני הישיבה שליט"א ובני מרן זיע"א, ובהשתתפות בני הישיבה, (המעמד המרכזי לכל בני הישיבה צפוי להתקיים בקעמפ שיערך לבני הישיבה בשבוע הקרוב בראשות גדולי ישראל וראשי הישיבה שליט"א).

קודם המעמד התקיים השיעור היומי בפרק המשניות שנמסר ע"י ראש הישיבה הגר"א גרבוז שליט"א,

הסיום ואמירת הקדיש נאמר ע"י בנו הגדול של מרן זיע"א, הגאון ר' משה שטינמן שליט"א, שדיבר לאחמ"כ על המימרא ששרו, אשריכם תלמידי חכמים, ששם רואים את גודל החשיבות לא לאבד כל סעיף קטן ואיך התורה חביבה עליהם וסיים בברכה שימשיכו בלימוד המשניות לע"נ רבינו מרן זיע"א ללא שום חיסרון קטן אפילו ואז יתקיים אשריכם ת"ח שד"ת חביבים עליכם ביותר.

לאחמ"כ נשא דברים בן מרן זיע"א ראש הישיבות הגאון ר' שרגא שטינמן שליט"א שעמד בדבריו שכולנו מלאים הכרת הטובה לכל בני הישיבה וכל אלפי היהודים מכל העולם שלומדים כל הזמן לעילוי נשמתו, שזהו המקצת טובה שאנו חייבים להחזיר לו, וזה הכרת הטוב שעושים לעילוי נשמתו, וסיים  בדבריו ה' יעזור שבזכות זה נזכה להמשנה האחרונה ששם כתוב מניח אני כל האומניות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה שאדם אוכל משכרה בעולם הזה והקרן קימת לעולם הבא, ושאר כל האומניות אינו כן, נזכה שכולם ימשיכו ללמוד ויתקיימו בהם כל הברכות, וקווי ה' יחליפו כח.

ראש הישיבה הגאון ר' איתמר גרבוז שליט"א פתח את סדר נזיקין במשנה הראשונה, ואמר שאם היינו זוכים, כל סיום שהיו עושים הראש ישיבה זיע"א היה פותח את המסכת והיה מיד שואל איזה קושיה ועתה לא זכינו, ופתח בדברים שראו אצל הראש הישיבה זיע"א את דברי הרמב"ם "פרק מעליו עול חשבונות הרבים ונתקדש ונעשה קודש קודשים" ועמד בדבריו שהראש ישיבה זכה כל ימיו להרבצת התורה, וזכה למה שגדולי הדור מעמידים את כל הדור, שזכה לזה שעד סוף ימיו זכה להרבצת תורה, זכה וזיכה את הרבים שרואים כל יום שאלפי יהודים לומדים פרק משניות, וציין שבישיבה זוכים מאות בחורים לשמוע את השיעור מרה"י הגר"י קלרמן שליט"א, וגם רואים איך שבחורים מתעניינים בכל פרק ופרק, ולא לומדים את זה האפ גיזאגט, לומדים את זה בעיון, זכה להרבצת תורה בחייו זכה להרבצת תורה לאחר מיתה, וסיים בברכה שהקב"ה יעזור שיהיה הלאה מליץ יושר על כל מי שמרבה זכותים בשבילו ,הקב"ה יעזור שהוא ירבה זכותים בשביל כולנו בעז"ה.

ראש הישיבה הגאון ר' יחיאל קלרמן עמד בדבריו על ההודאה להקב"ה שאנו זוכים ללמוד ושנזכה ללמוד את הסדרים, שחלק שבתורה שחסר לבן אדם אז חסר לו, ולעתיד לבוא גם מי שלמד אז כל מה שלמד הוא ימשיך לקבל, ומה שלא לומדים בעוה"ז אז לא זוכים ללמוד בעולם האמת, להמשיך ולקבל את החלקים שאין, ותן חלקינו בתורתך אז אנו מבקשים שיהיה לנו את החלק שלנו בתורה, וכל אחד יש לו את החלק שלו בתורה, היום כיון שלומדים גמרא נשים נזיקין לא מגיעים לכל דבר, וגם הסדרים שלומדים לא מגיעים להכל, אז ובזכות הראש ישיבה זיע"א אז זוכים ללמוד משניות שככה לא תמיד מגיעים, וכל מילה שככה לא זוכים זה עוד חלק, הזכות הגדולה שלומדים עוד משנה עוד פרק מסיימים ששה סדרי משניה שבעזרת ה' נזכה לגמור, ובכלל משנה זה אותיות נשמה זה הרי באמת יש בזה דברים שמעל ההשגות שלנו בכלל, וסיים בברכה הקב"ה יעזרנו ללמוד הלאה ונזכה לתכלית ותן חלקנו בתורתך.

דברי סיום נשא המשגיח הגאון הצדיק רבי חזקיהו יוסף מישקובסקי שליט"א, שפתח בדבריו על כך שהראש ישיבה רצה לזכות את כלל ישראל והוא ידע שאף אחד לא גמר את המשניות, ולכן כתב בצוואתו ללמוד משניות שע"י כך נזכה אנחנו לגמור את המשניות, ועמד בדבריו שבערוב ימיו זכינו שליוה את הישיבה ועד היום על כל צעד ושעל מה הראש ישיבה אמר, מה הוא היה חושב, אותה הוא חי אותה הוא נשם אותה הוא הדריך, וברוך השם אני חושב שלראש ישיבה בגנזי מרומים יש הרבה נחת רוח, וסיים בצער נורא אבי אבי, איך ראש הישיבה זכה לשאת עם כל אחד ולזכות לכל כך הרבה, מה הראש ישיבה ביקש מאיתנו, כולנו זוכרים שפעם הוא חזר מכרמיאל הוא כמעט נפל במדרגות הוא היה צריך לדבר והוא אמר אין לי כח לדבר רק דבר אחד שהבחורים המבוגרים ידאגו לבחורים הצעירים, לראות בטובת חברינו זה בוודאי הדברים שכל אחד מאיתנו יכול לקחת, וה' יזכה אותנו לראות אותו מהר בתחית המתים ואז ירננו שוכני עפר.

צילומים באדיבות מערכת בקודש פנימה