הגר"ש צריך רחמי שמים מרובים שמו לתפילה שלמה בן נעמי ויחיא.
והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים