מעמד מורמם נערך בירושלים לרגל הוצאת ספר "שערי זבול" של הגה"צ המקובל רבי זבולון המבורגר שליט"א - צפו:

יתברך הבורא וישתבח היוצר, מה נכבד היום הזה בהעלות על שולחן מלכים, מאן מלכי, רבנן, ספר "שערי זבול" על חמשה חומשי תורה, הכוללים ביאורים חידושים פנינים ומרגליות מאוצרו של רבינו הגדול, גאון וקדוש, ציס"ע, המקובל רבי זבולון המבורגר שליט"א, מנקיי הדעת, גאוני וצדיקי ירושלים של מעלה.

הנה ידוע בשער בת רבים גדלותו הנשגבה של רבינו ועומק חריפותו בכל מכמני התורה בנגלה ובנסתר, והכל בהצנע לכת, וכאשר לימים העלה מחידושיו בכתובים והוציאן לאור עולם התקבלו ספריו באהבה ובחיבה בקרב גדולי ישראל ואצל תופשי התורה בכל אתר ואתר.

והיו הללו מפליאים ומשבחים את ערכן וגדלותן, ועומק החריפות שיש בדבריו אשר לא היה עוד כבושם הזה, וזכה רבינו דפקיע שמייהו ומילי' מתבדרין בי מדרשא, ורבים היו מתדפקים על דלתותיו להתענג בצוף תורתו והם היו להם למשיב נפש.

ובכן חסד ה' היה עמנו לעזרנו לגשת אל המלאכה כאשר זה יותר משלושים שנה הופיעו ויצאו לאור ספריו של רבינו בזה אחר זה, והתקבלו באהבה ובחיבה אצל תופשי התורה כאמור, אולם במשך הזמן הם אזלו מן השוק, ורבים אומרים מי יראנו טוב להתענג על דברי תורתו וצוף אמריו.

והנה ב"ה נתעוררו כמה אנשי רוח אשר נדבה ליבם לשאת בעול המלאכה והם אשר גרמו לנו לגשת אל מלאכת הקודש להוציאם לאור עולם מחדש.

וממחשבה למעשה זכינו והוקם על ידינו בשנה האחרונה מכון בשם "זבול תפארתך" והמטרה עומדת לפנינו להוציא לאור עולם מחדש כל ספרי רבינו אשר אזלו מן השוק לזכות בהם את הרבים, כאשר בין חברי המערכת נמנים ת"ח מפורסמים לשם ולתהלה השוקדים על המלאכה למען יצא מתחת ידם דבר נאה ומתוקן מנופה כסולת נקיה ללא שום פגם ודופי.

ראשית דרכנו לפני חג הפסח העבר עלינו לטובה כאשר זכינו להוציא לאור עולם ספרו של רבינו "שערי זבול" על הגדה של פסח, ותודה לקל נתקבל הספר באהבה ובחיבה בקרב תופשי התורה ועם מבקשי ה', וכל הרואהו אומר ברקאי, וזכינו שרבים היו דורשים ומבקשים להשיגו כדי להתענג על דבריו הערבים והמתוקים, והן אשר הפיחו בנו רוח ועידוד להמשך המלאכה בהוצאת שאר הספרים לאור עולם.

ואכן ברוב חסדי הבורא יתברך שמו זוכים אנו בימים אלו להגיש על שולחן מלכים ספרו של רבינו "שערי זבול על התורה", אשר יוצא לאור מחדש ברוב פאר והדר כאשר עיני הקורא תחזינה מישרים, והננו תקוה שיתקבל גם ספר זה באהבה ובחיבה אצל תופשי התורה כאשר היה בהוצאת הספר הקודם על ידינו.

וזאת למודעי כי ספר שערי זבול על התורה אשר הננו מוציאים לאור עולם מחדש הוא כולו מעשי ידי רבינו רשום בעצם כתב ידו הקדושה, וכמעשהו בראשונה כך מעשהו בשניה, לא נגענו בדברים ולא הבאנום תחת שבט העריכה לשנות מהם כהוא זה, וכפי שיצאו מתחת ידו כך הותרנום.

פרק נבחר בספר עוסק בדמותו של רבינו בו מפורטים קטעים נבחרים מפעולותיו הגדולות במשך עשרות שנים הן מהתחלת לימודיו בהיותו נער צעיר אצל מרן גאב"ד טשעבין זי"ע ובהמשך בלימודו אצל הגר"נ פרצוביץ אותו הוא מחשיב לרבו המובהק ועד לכניסתו ללימוד תורת החן אצל גדולי המקובלים והן בעשרות הספרים שהוציא לאור במשך השנים אשר גדולי ישראל בדורות הקודמים היו מהללים ומשבחים אותם

כמו"כ ישנם בפרק הנזכר קטעים על פרישותו של רבינו מהבלי עוה"ז ועל היותו של הבית הגדול לתל תלפיות להמונים והישועות הגדולות אשר רבים נושעו מכח ברכותיו אשר הצד השווה שבכולן הוא היות רבינו דמות מופת לרבים ואישיות מרוממת ונשגבה

כמו"כ מובא בפרק הנזכר קטעים מערש לידתו של רבינו בביתו הגדול והקדוש של אביו הגדול שהיה ידוע כשקדן מופלא באופן שאין לו אח ורע וגם היה נודע בסיגופיו ובתעניותיו שהיה צם עשרות שנים לעתים תכופות ואשר ממנו יתד וממנו פינה לדמותו של רבינו ואישיותו המרוממת כאמור

מודים אנו להקב"ה על שזכינו להוציא ספר זה לאור עולם, ואנו תפלה שכשם שעזרנו הקב"ה עד הלום, כן יעזרינו שנזכה להוציא ולהפיץ שאר ספרי רבינו שאזלו מן השוק למען לזכות בהם את הרבים, ובמהרה נזכה לותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים בבנין ביהמ"ק בב"א.