גלריה מסכמת ממראות ראש השנה בחצר הקודש ויז'ניץ בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א החל מאמירת הסליחות בערב יו"ט וכלה בהבדלה ונעילת החג •צילום: יהושע פרוכטר

ימי החג במרכז חסידי ויזניץ עברו בהתעלות מיוחדת עת עבר כ"ק מרן האדמו"ר שליטא לפני התיבה בתפילת המלך ומוסף בב' ימי החג דבר אשר עד לפני שבועות ספורים היה נראה כתלוש מהמציאות.

ערב יום טוב עת התקדש חג נכנס כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א לבית מדרש הגדול במרכז חסידי ויז'ניץ

אשר היה מלא וגדוש עם אלפי חסידים מהארץ ומכל קצוות תבל

לתפילת מנחה ולאחר מכן פתח בתפילת מעריב בנוסח ימים הנוראים דבר אשר נתן את האות לפתיחת ימי החג הנשגבים,

לאחר התפילה עברו קהל אנ"ש להתברך בברכת שנה טובה כשרבים מתושבי השכונה באים לברך ולהתברך בברכת השנים,

כמו כן עלה בן האדמו"ר הרה"צ חיים מאיר שליט"א בשליחות אביו לדודו מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א לברך בברכת שנה טובה,

בערך בחצות הלילה נכנס האדמו"ר  שליט"א לעריכת השולחן הטהור לבוש בבגדי שיראין עם הקאפטן הלבן כמנהג אדמור"י בית ויזניץ מקדמת דנא,

שולחן הטהור נערך בזעיר אנפין כיאה ליום הקדוש והנשגב כשהאדמו"ר שליטא מעורר את העם לתשובה ותפילה,

באמצע הטיש הלביש כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א את מילות התפילה  כי אתה שומע קול שופר וכ"ו על ניגון ויזניץ הידוע של בר יוחאי כשמסביר את הקשר של רבי שמעון בר יוחאי לר"ה שידוע שיכול היה לפטור את כל העולם כולו מן הדין,

בשעות הבוקר נכנס האדמו"ר שליטא לתפילת שחרית כשהוא מלהיב ומסתובב בין הקהל בפסוקי דזמרה ועולה כשליח ציבור בתפילת המלך עיני הקהל זלגו דמעות עת נעמד האדמו"ר וצעק שיר המעלות ממעמקים וכו'

העליות נמכרו בעשרות אלפי דולרים אשר הוזילו נדיבי החצר מהארץ ומחו"ל  לכלל העליות ובפרט לעלית האדמו"ר שליט"א

כשהאדמו"ר הוא הבעל קורא כמנהג ויזניץ בראש השנה

לאחר הפסקה קצרה נכנס נכנס האדמור לתקיעת שופר ופצח ב למנצח לבני קורח מזמור

ומיד לאחר מכן קירות בית המדרש רעדו כשכל הקהל פצחו בניגון וכולם מקבלים את השיטה הקדושה

אשר הנהיג השנה האדמו"ר שישירו לפני תקיעות שופר ובכך להזכיר את שלשלת בית ויזניץ שיבואו לעמוד ולהעלות את התפילות,

מורינו הרב חיים מאיר שליטא שימש כבעל תוקע בתקיעות דמעומד והרב אהרן פרנקל בתקיעות דמיושב,

לאחר התקיעות ובעת אשר החזן מתפלל את תפילת הש"ץ שלפני מוסף שרו את הניגון של י-ה אכסוף -קרלין הידוע אשר כבר הנהיג האדמו"ר שליט"א שנה שעברה,

אי אפשר להסביר במילים את רגשות הקהל כאשר האדמור שליטא עמד על רגליו ובהשפכות הנפש אמר את המלכיות זכרונות שופרות,

רגשות אשר נותבו המהלך כל החורף האחרון בתפילות ותחנונים לרפואתו של האדמו"ר אשר עבר ניתוח מסובך בגב ועכשיו כנגד כל הסיכויים עמד וניגש לפני התיבה,

את התפילה סיימו ביום הראשון  בשעה 17:00 וביום השני בשעה 18:00 ומיד לאחר מכן פצחו הקהל בריקוד  אשרינו מה טוב חלקינו

בליל ב' של החג מיד לאחר תפילת מעריב נכנס האדמו"ר לקידוש (פירות טיש) בהיכל הגדול. כשמיד לאחר קידוש פצח האדמו"ר בשירי תפילה מידת הרחמים כי אתה שומע קול שופר ועוד בהסבירו שראש השנה זה זמן של ישועות גדולות ופקודות טובות וקישר זאת לקריאת היום על פקידת שרה אמנו ועקידת יצחק אשר בזכות זה ממשיכים אנו להביא ישועות עד עצם היום הזה,

האדמו"ר שליט"א חילק פירות לאורחים מחו"ל ולמצפים לישועה ובירך את כל הקהל בכתיבה וחתימה טובה.

כמעשהו בראשונה כך מעשהו בשנייה ותפילות יום ב' של החג שוב עברו בהתעוררות עילאית אשר אי אפשר להעלות על הכתב.

סמוך לזמן מוצאי החג נכנס האדמו"ר שליטא לטיש נעילת החג בהיכל הגדול שרו מניגוני החג ועוד, האדמו"ר שליט"א האריך אודות התקשרות חסידים אמיתיים לרבותינו הקדושים ודיבר בערגה רבה על ימי החג אצל אביו כ"ק מרן האדמו"ר הקדוש בעל הישועות משה זצוק"ל באמרו שוודאי הוא נמצא איתנו ומלווה אותנו כל הזמן ובפרט בימים קדושים אלו.

לאחר מכן ביקש האדמו"ר שליט"א להתפלל תפילת מעריב ולהבדיל על הכוס בכדי שיוכל למסור את דברי אלוקים חיים ברמקול עקב הקול החלש שלאחר ב ימי תפילות לפני העמוד.

לאחר הבדלה מסר האדמו"ר שיחה מיוחדת דברי אלוקים חיים שארכו למעלה משעתיים אשר בו הרחיב אודות קדושת ונעלת הימים הקדושים והכח אשר בתפילות הימים האלה,

כמו כן דיבר שוב ושוב על הימים האלה בצילם של אביו וסבו זצוק"ל ולמעלה בקודש. לבסוף – האריך האדמו"ר שליטא על עניין ההתבדלות מהרחוב והליכה בדרך השיטה הקדושה בהסבירו שזה הדבר היחיד שיכול להחזיק אנשים בדרך הטוב בדור שפל ונבזה זה,וכאן האריך בסיפורים על אביו הקדוש בעל הישועות משה זצוק"ל ולמעלה בקודש אשר הלכו בגאון ונלחמו באווירת הרחוב ורק כך שמרו את הגחלת החינוך לבית ויזניץ,

האדמו"ר האריך אודות האיסור להשתמש בכלים הטמאים והפרוצים באמרו שאף אלו שנצרכים לזה לצורך פרנסה ובשבילם הבידול הגמור ממכשירים אלו הוא בבחינת גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בו – אך לפחות שלא ישתמשו בזה לדברים שאינם לפרנסתם ובפרט בפרט בדבר אשר רבים חללים הפיל בבחינת שפיכת דמים ממש והיינו הליצנות אשר מגיע ממכשירים אלו, וכאן האריך האדמור שליטא בכאב אשר עושים ליצנות מכל דבר קדוש ומיד כאשר רבי או משפיע יאמר דברים חוצבים להבות אש ככל שיהיו מיד יעמדו ליצני הדור וישלחו אס אם אס עם דברי ליצנות ובכך יהרסו כל דבר קדוש, ולכן דיבר מנהמת ליבו לאנשי שלומינו אשר אף אלו שנצרכים בבחינת מסירת נפש ממש למכשירים אלו – באם יקבלו S.M.S בדברי ליצנות יאמרו לחבירו שאינם מעוניינים לקבל דברים אלו.

בהמשך דברי אלוקים חיים הודה האדמו"ר שליט"א בראש ובראשונה לבורא עולם על הצלחת ההליך הרפואי שעבר בחורף אשר כנגד כל הסיכויים וכנגד עצת רוב הרופאים  הצליח ברוך השם מעבר למשוער

וכמו שראו החסידי שעמד האדמו"ר שליט"א בעוז והתפלל את התפילות כשליח ציבור בכוחות שמימיים,

כמו כן הודה האדמו"ר שליטא לכל אלו שעזרו בכל זמן הטיפול והשהות בארצות הברית בשבועות שלאחר הטיפול בעת ההבראה ובראשם הנגידים החשובים הנה"ח מאיר דוד טאבאק והנה"ח יוסף מאיר שטרן אשר לא חסכו בדמים תרתי משמע למען בריאותו השלימה, וכן לגבאים אשר לווהו בכל התהליך ולכל אנשי שלומינו אשר לא הפסיקו לדאוג ולהתפלל הן ביציאות תכופות לציוני רבותינו הקדושים והן בתפילות בכל אתר ואתר, האדמו"ר שליט"א ביקש לעשות סעודת הודאה בסימן הודאה על העבר ובקשה על העתיד.

בסוף דבריו הפתיע האדמו"ר ואמר שהוא מתכונן לצאת בשבת פרשת כי תשא שבת לפני היארצייט של הרה"ק בעל הישועות משה זי"ע לשבת בקפריסין

יחד עם קהל אנ"ש שיוכתרו בתואר עצי חיים ויביאו במהלך החודשים הקרובים 5000 ש"ח לטובת המוסדות ע"י עסקנות ולא מכיסם הפרטי,

וכן מיד לאחר דברי אלוקים חיים פצחו הקהל בליווי תזמורת בניגון עד הנה עזרונו רחמיך וכו ואל תטשינו לנצח, כשהאדמו"ר קם לריקוד בתחילה עם בניו ונכדיו ולאחר מכן עם הנגידים החשובים, כשזמן ניכר המשיכו הקהל בניגוני שבח והודאה לה' יתברך.

בסיום הטיש עברו קהל חוץ לארץ אשר חוזרים למקומות מושביהם להיפרד ולהתברך בדבר ישועה ורחמים. כשכל אחד מקבל בקבוק יין מיוחד שנתברך ע"י האדמו"ר שליט"א