באירוע צנוע ומיוחד התקיים בשבוע שעבר מעמד "יציקת מקום ארון הקודש" לבנין ההולך ונבנה של בית המדרש הגדול 'חניכי הישיבות' במזרח השכונה, בראשות רב הקהילה הגאון רבי ישראל ויזל שליט"א. תיעוד

באירוע צנוע ומיוחד התקיים בשבוע שעבר מעמד "יציקת מקום ארון הקודש" לבנין ההולך ונבנה של בית המדרש הגדול 'חניכי הישיבות' במזרח השכונה, בראשות רב הקהילה הגאון רבי ישראל ויזל שליט"א, ובהשתתפות מרא דאתרא דאחוזת ברכפלד הגאון רבי ישראל זיכרמן שליט"א, וראש העיר הרב יעקב גוטרמן.

המעמד התקיים בשיאה של תנופת בנית בהימ"ד הגדול במזרח ברכפלד, ועם הגיע שלב יציקת מקום ארון הקודש, וכדי לקיים את דברי הביה"ל (ריש סי' ק"נ) שהביא בשם החיד"א את הענין הגדול ביציקת מקום ארון הקודש, התכנסו למעמד הגבאים שנושאים בעול בנית הבית יחד עם הרבנים שליט"א, מתוך תקוה כי בית מקדש מעט זה, יהווה מעון לשכינה ובית גדול שמגדלים בו תורה ותפילה, תל-תלפיות ומרכז רוחני כביר לכלל תושבי העיר.

באמירת פרקי תהילים התכבד הגאון רבי מרדכי רוטנברג שליט"א מרבי בית ההוראה שע"י הקהילה, ומיד לאחר התפילה הקצרה התכבדו הרבנים ביציקת מקום ארון הקודש, שציינו בהתרגשות כי "לא התאספנו כאן למטרת ההתכנסות עצמה, לא לשם התפארות ולא לשם כבוד, אלא לכבודו יתברך. כוונתנו בכל זאת הוא, להקים בית מקדש מעט, בבחינת 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', בית מדרש גדול ומפואר שיהווה מעון לשכינה, ושלא תזוז ממנה השכינה לעולם".

לאחר מכן התכבד ביציקה ראש העיר הרב יעקב גוטרמן שליט"א אשר פעל ומפעיל ללא לאות בהכשרת השטח רחב הידיים, ומתן האישורים הנדרשים לבנין הבית הגדול.

לברכה מיוחדת זכה ראש העיר מהרבנים שליט"א להמשיך להיות שליח נאמן העושה שליחותו בנאמנות ובאומנות לטובת שולחיו בני העיר העומדים לנגד עינו בקביעות, לראות ברכה בעמלו, וברכת ה' תלוהו להשכיל ולהצליח בכל אשר יפנה.

המעמד ננעל בתחושות מרוממות של שבח והודאה לה' יתברך על הסייעתא דשמיא שליותה את הקהילה עד הנה בכל צעד ושעל. ומתוך תפילה ותקווה להתקדמותה של הבניה בשלבים מואצים וביעילות, לזכות בקרוב לברך על המוגמר, לראות את בית ה' משוכלל בהדרו ובפארו, ותהיה אבן שואבת להגדיל תורה ולהאדירה.