כְּבוֹד הַתּוֹרָה • מעמד מרומם ומפואר למצטייני ישיבת "צמח צדיק" ויזניץ אלעד

מעמד מרומם ומפואר של כבוד התורה באלעד בהשתתפות מאות הורים וסבים נרגשים ובראשות גדולי תורה וחסידות שליט"א שפיארו את מעמד חלוקת פרסים למצטייני ישיבת "צמח צדיק" ויזניץ אלעד • צפו:

מקום של כבוד רכשה לעצמה ישיבת "צמח צדיק" ויזניץ שבעיה"ת אלעד, ונודע בשערים שמה לתהילה כבית יוצר גדול שמגדלים בה תלמידים מופלגי תורה, עמוסי קנייני תורה לכל מקצעותיה הן בלימודי העיון כשעל מלאכת קודש זו מופקדים ר"מים ידועי שם המרוממים ומנשאים את דרכי לימוד העיון במלאכת אומן ובצורה נפלאה, גדולי ראשי הישיבות שליט"א שתלמידי הישיבה מבקרים במחיצתם מדי פרק זמן לתת וליתן עמם במשא ומתן של תורה מביעים השתאותם נוכח ידיעותיהם המקיפות והבהירות, ואף בשאר חלקי הלימודים בנויים תלמידי הישיבה לתלפיות, כאשר מערכת לימודית מדוקדקת ומחושבת מקיפה את התלמידים משעות אשמורת הבוקר ועד אישון ליל מלווים ע"י צוות ר"מים ושו"מ מובחרים ממיטב כרמה של ויזניץ הנוטעים בלב התלמידים אהבת תורה מופלגת. ואכן פקיע שמה של הישיבה כמגדלור של צורבים צעירים מלאי מדע וחכמה חבוקים ודבוקים במידות נאצלות לתפארת.

מעמד מרומם ומפואר לכבודה של תורה ולומדיה התקיים עת זכו תלמידי הישיבה לסיים מסכתות גבירתות בש"ס ולעמוד בכור המבחן במסגרת מפעל השינון והחזרה "צורבא" הפעילה בין כותלי הישיבה, זרעו בדמעה וקצרו ברינה יבול עשיר ומבורך של כ-400 דפי גפ"ת. כולם יחד נקבצו ובאו הורים וזקנים בראשותם של רבנים גדולי תורה והוראה שליט"א שבאו לחלוק יקר וגדולה לתורתנו הקדושה ולצורביה הצעירים ולהעניק כח ועוז להמשך דרכם להתעלות מעלה ברכישת קנייני תורה נצחיים ובבנין קומתם ואישיותם התמירה בדרכם של גדולי עולם.

את המעמד הנכבד פתח והנחה בכישרון רב ראש הישיבה הנערץ הרה"ג ר' ישראל ברכר שליט"א שזה קרוב לשני עשורים זוכה לנצח על מלאכת בית ד' ברמה ולהוציא מתחת ידיו עדרים עדרים של תלמידים מופלגים ומושלמים בתורה ובמידות לשם ולתפארת.

בדבריו עמד על גודל האחריות המונחת לפתחם של מרביצי התורה והורי התלמידים לכוונם ולנתבם לקבל על עצמם "עול תורה"- הכוונת הצורב ל'חיי עול' – לדעת את אשר לפניו, ולנוכח כך לעודד ולדרבן את ההשקעה בעמל התורה ובהתמדה עליה – כי היא היא המבדילה ומפרישה את בני התשחורת מחיי החולין של אוירת הרחוב הקורצים ומסמאים ל"ע נפשות רבות מישראל וכיום המצב הוא בבחי' 'ויתרוצצו הבנים בקרבה' בשעה שעוברים על בתי כנסיות ובתי מדרשות יעקב מפרכס לצאת ובשעה שעוברים על בתי עכו"ם עשו רץ ומפרכס לצאת. וביאר ההמשך בטוב טעם ע"פ בפרשתנו על שני גויים בבטנך, בדבריו רמז לגבי המובא בפרשה לגבי אנטונינוס ורבי שלא פסקה מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת, צנון מרמז על חריפות והעמקות שהם לימודי העיון, ו'חזרת' הכוונה על לימודי החזרה והבקיאות, לרכוש ידיעות בעוד ועוד מסכתות ושני לימודים אלו אינם יורדים מעל שולחנם של הוגי דת שעשועות בישיבתנו הק'.

על הפסוק 'שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך', הרחיב על תפקיד המוטל על ההורים והסבים, עטרת זקנים, לשים לב ולהעביר את מסורת הדורות, את אהבת התורה, ואת מסורת החסידות ואמונת הצדיקים , לדור הנכדים והנינים, שלא זכו לראות צדיקי וחסידי הדור הקודם , כאן הזכיר לטובה את זכר נשמת הרה"ח יהודה יואל מילר ז"ל, שהיה דוגמא להתמסרות לנכדים ולנינים, כשהיה מטלפן ומתענין שוב ושוב, תמידין כסדרן אודות התקדמות הנכדים בתורה ובמידות והיה מנחיל לדור הצעיר את מורשת רבותינו הק' ואבותינו בטעם זקנים שנוחה הימנו.

בדבריו תיאר את מסירותם של אנשי הצוות הרוחני מגידי השיעורים, השואלים והמשיבים שליט"א, שאין לה אח ורע. עבודתם והשקעתם אינן יודעות גבולות. הם רואים בישיבה את ביתם ומתייחסים לתלמידים כאל בנים, התלמידים נמצאים בראש מעיינותיהם בכל שעות היממה, ואינם חדלים מלחפש דרכים ואמצעים איך לקדם כל תלמיד ותלמיד.

מקום של הערכה הקדיש בדבריו להאדמו"ר מדזיקוב שליט"א גבעת זאב שבתלת הווה חזקה, בראשונה מסר פלפול לתלמידי הישיבה בעת ביקורו בישיבה ובהמשך הגיעו שתי קבוצות מבחירי הישיבה לישא וליתן עימו בעומקה של תורה. וסיים ראש הישיבה בדברי הערכה ליד ימינו בעבודת הקודש המשגיח הרה"ג חיים מאיר כהן שליט"א ובדברי הוקרה למנכ"ל המוסדות באלעד הרב חיים מאיר כץ הי"ו.

במהלך המעמד הופתעו המתכנסים לשמוע דברי אלוקים חיים, שיחת וברכת הקודש ממרן אדמו"ר שליט"א שנאמרו לקראת המעמד והושמעו בשידור חי בפני המשתתפים, דבריו חוצבי הלהבות עה"פ "קרנו תרום בכבוד" השאירו רושם רוחני והתרגשות מיוחדת על ההורים ועל חתני המעמד, בראותם את קורת רוחו העילאית והעונג הכביר שנגרם למרן אדמו"ר עט"ר שליט"א בראותו את תלמידיו כבניו עולים במעלות התורה והמידות לתפארת בית ישראל.

פרסים יקרי ערך – סטים ספרים מפוארים חולקו למצטיינים ע"י הרבנים הגאונים שליט"א.

את ברכת הנהלת המוסדות הביא מנכ"ל המוסדות הנכבד הרב ר' חיים מאיר כץ הי"ו הפועל ללא ליאות ובמסירות מיוחדת לרומם ולנשא את מפעליה התורניים והרוחניים של הישיבה ואף חלקו רב בקרן הפרסים, בדבריו הקצרים והקולעים פרס המנכ"ל את האתגרים הרבים הניצבים לפתחו, בדבריו הביא הרב כץ מדבריו של ה'חפץ חיים' זי"ע על ערך עמל ויגיעה בתורה הקדושה לעומת עמל ויגיעה בשאר אומנות שזה רק אם יש תוצאה, והוסיף מדברי ה"ישועות משה" זי"ע ששכר מצוה בהאי ליכא והשכר בעולם זה הוא על הזריזות התלהבות ושמחה של מצווה וסיפר מהיכרותו עם תלמידי הישיבה על חלקי הזריזות התלהבות ושמחה להוספת שעות רציפות וזה זכות להיות שותפים בכך,  בדבריו אף הביע רחשי הערכה להשקעתם המבורכת של צות הרמי"ם הרבנים שליט"א באמרו לתלמידים ששלכם – שלהם היא! כן הודה לחברי ההנהלה על חלקם ולמזכיר הישיבה הר"ר אהרן שטרן הי"ו על כל פעילותיו במיוחד בארגון המעמד. דברים מיוחדים העלה ברוב כבוד והערכה לפטרון 'קרן הפרסים' האדמו"ר מדזיקוב שליט"א שקיבל אותו ואת הרה"ג ראש הישיבה שליט"א בבית מדרשו וביקר בישיבה ומאז הוא נושא בעול בעין יפה.

ביותרת הכבוד קיבלנו המוני המשתתפים את פניו של הגאון הגדול האדמו"ר מדז'יקוב שליט"א, גאב"ד ממונות בגבעת זאב, שנשא את דבר הרבנים הבוחנים – האדמו"ר שליט"א שדבריו הנפלאים נשמעו בקשב רב, התעכב על גודל מעלתה של לימוד התורה בעיון, והביא עובדות ומאמרים מגדולי תלמידי הבעשטה"ק וזקניו הקדושים לבית דזיקוב ראפשיץ וויז'ניץ אשר חרתו על דגל החסידות את הדביקות וההתמדה בתורה הק' להתענג בעיונה ובעמקותה, ההשראה הקדושה שמותירה בנפש הצורב ההתעמקות בסוגייא ליבונה ובירורה היא היא המגדלתו ומרוממתו.

האדמו"ר שליט"א שיתף את קהל המשתתפים בהתפעלותו הרבה מתלמידי הישיבה עת ביקרו במחיצתו זה שלוש פעמים בשנה האחרונה, ועמדו בפניו במשא ומתן בעיונה של תורה בעומקי ומרחבי הסוגיות שלמדו, וכן בלימוד העיוני בהלכות שבת, והביע השתאותו מאשר נוכח לראות בני תשחורת צעירים למדנים מופלגים, ולשון לימודים בפיהם, לכל פינה וזוית שפנו עמהם תורתם על לשונם בבהירות נדירה ומופלגת.

כאן פנה לבחורים בפניה נרגשת לנצל את ימי הבחרות והשחרות בהם הראש נקי וחלק להרבות דפים ומסכתות, כי ברבות הימים והשנים הראש נחלש ואין תחליף לשנים מובחרות אלו בהם הזמן מסוגל לאגור אוצרות שילוו אותם לכל החיים.

ולהורים היקרים אמר כי התפילות הזכות של האבות והאמהות המעתירים בעד נפש עולליהם, אם זה בברכות התורה והערב נא ונהיה אנחנו וצאצאינו או בהדלקת הנרות, יש להם כח אדיר בשמי מרומים, וסיפר עובדות על משפחות שהכיר שזכו לבנים מרביצי תורה בזכות התפילות ששפכו ההורים דמעות כמים לזכות לדורות של ת"ח אוהבי תורה, וכן להיותם דוגמא אישית בניצול הזמן הפנוי.

לזכות ולעונג היא לו להיות שותף במבצר תורה זה ולזכרו של אביו הגדול הגה"צ רבי יחזקאל אליהו זצ"ל אשר התורה הקדושה היתה משוש חייו, ונחמת נפשו המיוסרת ומזוככת בחיים חיותו – גמר אומר להציב לו שם ושארית בהקמת והענקת קרן הפרסים לשמו ולזכרו הטהור אשר וודאי תסב נייחא עילאה לנשמתו הגדולה.

בקשב רב ובהדרת כבוד נשמעו דבריו של מעכש"ת הגאון הגדול רבי בערל רכניצר שליט"א, רב וראש ישיבת בעלזא בחיפה. בדבריו הנפלאים והמתוקים מדבש, עמד על רום ערכה של לימוד תורתנו הקדושה, שמלבד רכישת קניניה המקיפים והמנתבים דרכו של כל יהודי עלי אדמות, הרי התורה הקדושה מזככת ומעדנת את נפש לומדיהן, ומעלה אותם לפסגות גבוהות ביותר,

וביאר על גודל העמל והיגיעה כשלא הולך הכל בקלות ובנייחא, וכאשר בחור מתאמץ ומתייגע להבין את הרי הוא בבחי' מסלסל בשערו של הקב"ה, ויש לקב"ה מכך תענוגין עילאין,  ואל ישבר לבו בקרבו של הבחור מדוע הוא מתקשה ומתייגע להבין ולהשכיל את דברי התורה, כי השכר הוא על עצם היגיעה והקושי, ודברי תורה שבאים בקל מאבדים אותם בנקל, ומעוצם יגיעת התורה זוכים לעוד מעלות בחסידות וביר"ש, אך עמל התורה ומלחמתה של תורה היא המפתח הבלעדי והיחידי לזכות להיות עובד ה' ומבלעדיה אין שום תכלית וקיום לשאר עניני עבודת ה'.

קשרי שבח ותהילה קשר הגאון שליט"א להעומדים על הפקודים בישיבה הק', והביע את התפעלותו מהחן המיוחד הנסוך על תלמידיה, כשקנייני תורה ועבודת ד' עם מדות נאצלות אדוקים ושלובים יחדיו.

בבמה מיוחדת ישבו מרביצי התורה בישיבה הרבנים הגאונים שהוזכרו ברוב הערכה על השקעתם הגדולה לכל תלמיד בפרטיות, רמ"י העיון והבקיאות, השו"מ וראשי חבורות ההלכתא והצורבא.

במהלך המעמד הוענק מנחת הערכה מיוחדת מהנהלת הישיבה והמוסדות למזכיר הישיבה המסור והנמרץ הר"ר אהרן שטרן הי"ו כאות הוקרה על פעולותיו התמידיות למען הישיבה, והובעה תודה לחברי הנהלת המוסדות הרב בערל אשר הי"ו והרב יחזקאל מילר הי"ו, שנוטלים חלק בראש בפעילותם הכללית והפרטית להצלחת כלל התלמידים והנהלת הישיבה.

השתתפו עוד הרבנים החשובים: כ"ק האדמו"ר מאנטניא שליט"א, הגאון רבי שרגא פייביל ויינברגר שליט"א, רב קהל "ישועות משה" ויז'ניץ אלעד, הגאון רבי ישראל גרינברגר שליט"א, רב קהל מרכז חסידי ויז'ניץ אלעד, הגאון רבי יעקב חיים קליין שליט"א, רב מושב יסודות, הגאון רבי קלמן ווייס שליט"א, רב חסידי ויז'ניץ בית שמש, הגאון רבי ברוך כץ שליט"א, רב ביהמ"ד ויז'ניץ מרכז ב"ב, הרה"ג שלמה גרינברגר שליט"א, רב קהל אהבת שלום ויז'ניץ אלעד, הרה"ג בנימין אליעזר כץ שליט"א, ראש כולל ויז'ניץ ב"ב, הרה"ג ר' חיים שרגא נייהויז שליט"א, המפקח החינוכי למוסדות ויז'ניץ אלעד, הרה"ג שבח גרינפלד שליט"א, ראש ישיבה לצעירים ויז'ניץ ב"ב, הרה"ג אפרים מתתיהו טסלר שליט"א, הרה"ג אליעזר גולדברגר שליט"א, הרב יאיר זכריה ורטהימר שליט"א, מפקח חינוכי בת"ת ועוד.

בבמה מיוחדת ישבו מרביצי התורה בישיבה הרבנים הגאונים שהוזכרו ברוב הערכה על השקעתם הגדולה לכל תלמיד בפרטיות, רמ"י עיון: רבי נח שרייבר שליט"א, רבי לוי יצחק ברגר שליט"א, רבי ישראל שטיינמץ שליט"א, רבי חיים שטרן שליט"א, רבי נפתלי קליין שליט"א, רבי שמואל דוד פלברבוים שליט"א רמ"י בקיאות: רבי משה אליעזר סגל שליט"א, רבי יעקב שמשון ארנסטר שליט"א, רבי אהרן משה גליצקי שליט"א, רבי יעקב גליק שליט"א, רבי לייבל גרינברגר שליט"א, המשגיחים הרוחניים: רבי חיים מאיר כהן שליט"א, רבי יוסף אריה כץ שליט"א.

 

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן