מעמד מיוחד של הכתרת 300 רבנים וחלוקת היתר הוראה בהלכות ריבית נערך ע"י בית דין צדק ובית ההוראה לענייני ריבית בראשות הגאון רבי פנחס וינד שליט"א ובהשתתפות רבנים וגדולי תורה.
300 רבנים קיבלו היתר הוראה בהלכות ריבית ע"י בד"צ ובית ההוראה לענייני ריבית בראשות הגר"פ וינד שליט"א

עוברי אורח שנקלעו במוצש"ק פרשת וארא לרחובות הסמוכים לאולם תמיר בירושלים, נדהמו ממראה עיניהם. עשרות אברכים צעדועם בני משפחותיהם לעבר אולמי תמיר. הרואה מהצד עומד ומשתומם: איזה אירוע מתקיים כאן היום, שמאחד חסידים, ליטאים, ספרדים, מכל גווני הקשת בציבור החרדי. אם נציץ לתוך האולם פנימה יתגבר הפליאה שבעתיים: מאות אברכים מכל החוגים רוקדים יד ביד שעה ארוכה כאילו יש ביניהם היכר רבת שנים, אברך ליטאי מקרית ספר רוקד במלא העוצמה עם אברך חסידי, ובן תורה ספרדי רוקד עם אברך חסידי, איזה דבר משותף יש ביניהם שהם רוקדים ומתאחדים עבור זה כאילו הם אחים ממש. בשולחן המזרח יושבים פארי היהדות מכל החוגים וכל העדות, משל מנהלים יחד איזה מוסד או ארגון שכולם שותפים בה, מה עומד אחורי המעמד המדהים הזה.

התשובה לכך פשוטה למדי: יש דבר אחד המשתף את כלל החוגים והעדים, והוא תורתינו הק' המסורה לנו מסיני שכולם שותפים בו. וביתר בהירות: המקצוע עליה עמלו שעות ארוכות, נבחנו, עד שהגיעו לרגע הגדול הזה שבה יכתרו בכתר הוראה על ראשם, מקצוע קשה כמקצוע של 'ריבית' שלא רבים זוכים לרדת לעומקה, הוא המשתף את כלל הלומדים יחד, והוא הנוסכת על פניהם אושר עילאי הנמצא רק על פניהם של תלמידי חכמים שכל חייהם מסורים לתורה, ואין להם בעולמם אלא ד' אמות של הלכה בלבד.
המטרה המשותפת של כלל הלומדים שמכניס בהם ראש המפעל הגדול, הרה"ג רבי פנחס וינד שליט"א אב"ד לענייני ריבית, לההדיר ולרומם קרן ההלכה בהלכות ריבית, שבעבודתו הגדולה המושקע בשנים האחרונות בנושא זה מגיע דבר הריבית לכל מקום ולכל פנה נידחת, הוא המאחד את כל הלומדים השואבים מרוחו הגדולה וממריץ אותם להיות שותפים יחד לדבר ה', ולהגדיל תורה ולהאדירה.
היטיב להגדיר זאת אחד הרבנים, שעדיין לא בנמצא כדבר כזה, לתת היתר הוראה על מקצוע מסוים ולהושיב 300 רבנים לפסוק על נושא מסוים בלבד, אולם היודע כמה מורכבות היום הם השאלות של ריבית, ובכמה שאלות יכול כל אחד, בחור, אברך, אשה וכו' להיכשל בהלכותיה המרובים, מבין ש- 300 רבנים לא מספיק לענות לכל השואלים ברחבי הארץ והעולם, וכמה שמתרבית הידיעה בעולם על מושגי הריבית כך נצטרך להוסיף ולהושיב עוד ועוד רבנים המשיבים בהלכות אלו, כן ירבו וכן יוסיף, בנוסף למאה רבנים שכבר קיימים בבית ההוראה.

בית ההוראה לענייני ריבית עומדת תחת נשיאות גדולי פוסקי הדור, שרובם אף השתתפו ופיארו את המעמד וחילקו את התעודות לנבחנים, ה"ה הגאון ר' יצחק זילברשטיין שליט"א, הגאון ר' שמאי גראס שליט"א, הגאון ר' מנדל שפרן שליט"א, הגאון ר' שריאל רוזנברג שליט"א, הגאון ר' נפתלי נוסבוים שליט"א, הגאון ר' שלמה זעפרני שליט"א והגאון ר' מאיר שטיינברג שליט"א.
במעמד השתתפו גדולי הרבנים באר"י, שבאו לכבד את התורה ולהעריך את המפעל הגדול והבית הוראה המפיץ דבר ה' בכל מקום, ביניהם הגאון ר' זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, אב"ד ביתר, הגאון ר' צבי ברוורמן שליט"א, הגאון ר' ישראל גנס שליט"א, הגאון ר' בצלאל וקסלשטיין שליט"א מראשי רבני בי"ד "הישר והטוב", הגאון ר' משה ברנסדופר שליט"א ראש בית הוראה 'קנה בושם', הגאון ר' דוד טוורסקי שליט"א, רבנים, דיינים, ראשי ישיבות, מכל הקהילות והחוגים, ראב"ד בני ברק הגאון ר' שריאל רוזנברג שליט"א שנבצר ממנו להגיע עקב אשפוזו של הגאון הגדול ר' ניסים קרליץ שיאריך ה' ימיו ושנותיו בנעימים אף התקשר במיוחד לברך את הרבנים החשובים במעמד. מרגש לציין, שהרבה מהרבנים החשובים הנ"ל ועוד הרבה דיינים ורבנים שהשתתפו במעמד, עקב היותם קרובי משפחה עם אחד או אפי' יותר מ-300 הנבחנים שקיבלו תעודת הוראה, ונראה בחוש קיום הפסוק "לא ימושו מפיך ומפי זרעך" והתורה מחזרת על אכסניא שלו.

פתח והנחה את המעמד ברוב כשרון ותבונה הרה"ג ר' מרדכי שוורצבורד שליט"א מו"ץ בקריית ספר, ומגדולי המעש להפצת הלכות ריבית. את דבריו פתח בשבח והודיה להשי"ת שהחיינו קיימנו והגיענו לזמן הזה, ולא דבר של מה בכך להגיע לידי גמר, בהפצת דבר ה'. אחריו כיבד את הגאון ר' שמאי גראס שליט"א מחברי הנשיאות, לשאת את דבריו, הגר"ש גראס שליט"א, שיבח מאוד את פעליו של הבית הוראה, וסיפר בהתרגשות שיודע על רב חשוב מאוד שפוסק בהרבה מקצועות התורה אבל על הלכות ריבית אינו פוסק ושולח את השואלים לרבנים אחרים באומרו שבמקצוע כזה המסובך כל כך אינו לוקח את האחריות לפסוק, ולכן מה מרגש לראות כל כך הרבה רבנים שלמדו שימוש בנושא מסובך זה להציל את הדור.

לאחריו נשא דברים הגאון ר' שלמה זעפרני שליט"א. ודיבר בחשיבות לימוד הלכות אלו. בהתרגשות מרובה קרא המנחה לשתי קבוצות מעיר קריית ספר לקבל את היתר ההוראה, מידי ראש בית ההוראה הרב וינד יחד עם הגר"ש גרוס, שבירך כל אחד בנפרד כשעל התעודה מתנוססת חתימתם של כל חברי הנשיאות המעידים כי ראויים הם להורות בהלכות ריבית כדת וכדין של תורה.
לאחר מכן נשא דברים הגאון ר' ישראל גנס שליט"א שבמילים קצרות בירך את הרב וינד ואת האברכים החשובים שיזכו להרבות הוראה בישראל, בציינו שהלכות ריבית הוא מהלכות הקשים שבתורה שלאו כל אדם זוכה לדעת על בוריים, ומצוה רבה להפיץ את דבר ה' בכל מקום. בין לבין פצחו הנבחנים בשירה ובריקודים של שמחה כשהם מביעים את שמחתם הגדולה ואת שמחת התורה הפורצת גבולות, ששם חלקם בין יושבי ביהמ"ד ואשרי מי שעמלם בתורה, שעה ארוכה נמשכו הריקודים כשהתרגשות הלב עולה על גדותם.

הגאון ר' נפתלי נוסבוים שליט"א מראשי בית ההוראה, שיבח את האברכים היגעים ולנים בעומקה של תורה, וזוכים לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, בציינו את המודעות שהכניס הרב וינד לציבור הרחב בנושאים אלו, ובזכות זה ניצלים רבים מאיסור ריבית. לאחר דבריו התכבד הרה"ג ר' זלמן גולדברג שליט"א והרה"ג ר' בצלאל וקסלשטיין שליט"א לחלק היתר הוראה יחד עם הרב וינד לשני קבוצות שלמדו שימוש בבית הוראה מבני ברק. בקשב רב נשמעו דבריו של הגר"ז גולדברג בציינו ששמח שרבנים שעסוקים רק בתחום זה ואז יש להם ידע רב והתמצאות בכל הנקודות.

כעת התכבד הגאון ר' מאיר שטיינברג שליט"א לחלק היתר הוראה יחד עם הגר"פ וינד לקבוצות הרבנים מעיר קרית ספר המונים כ-60 אברכים חשובים מסלתה ומשמנה של העיר שקיבלו היתר הוראה ואף התברכו על ידו שיוכלו לפסוק כדת של תורה ולהרביץ תורה בישראל.

לאחריו קרא המנחה את ראש הבית הוראה הרה"ג רבי פנחס וינד שליט"א לשאת את דבריו לכבוד המעמד. הרב וינד ריתק את הקהל בנתינת הוראות חשובות ונחוצות לרבנים החדשים שנתמנו כעת בהסבירו את גדול האחריות המוטל על הפוסק בעניינים חשובים אלו שאין זה דבר של מה בכך, ולעומת זאת ציין את הזכות הגדולה לזכות את הרבים ולהרבות את כבוד התורה, וכבוד ההלכה, והדריך את העונים שאין צריך לפסוק את השאלה לבד אלא צריך לשאול את כל פרטי המציאות של השואל שהרבה פעמים רואים שיש הרבה יותר חששות מעצם השאלה ששאל. הרב סיים בתפילה לה' שיזכה לממש את שאיפתו רבת השנים שבכל ת"ת, בית ספר, סמינר, יכניסו הלכות אלו בתוך הלימודים הקבועים במוסד, שזהו משאת נפשו והדרך להרבות המודעות להלכות אלו.

בין לבין הוקרא המכתב המרגש ששיגר כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א לכבוד המעמד, המציין שאיסור ריבית הוא סגולה ליראת שמים ולכל הברכות, ואף מברך את ראש הבית הוראה שפועל גדולות ונצורות להציל את העם מאיסור ריבית.

בסיום המעמד נשמעו דבריו הנרגשים של הגאון רבי יוסף מאיר אלטמן שליט"א גאב"ד חוג חתם סופר, שבין הנבחנים ישנם גם אחד מצאצאיו שהתעטר בכתר ההוראה, הרב אלטמן בירך את הנבחנים וציין את עמל התורה שהיה צריך כל נבחן לעבור, ואין זה דבר של מה בכך, והביא גם דברי תורה מהפרשה. בשעה מאוחרת הסתיימה המעמד מתוך שבח והודיה להשי"ת ובתפילה שיזכו הרבנים להרבות כבוד התורה וכבוד ההוראה ושלא תצא מכשול מתחת ידם, ויזכו להגדיל תורה ולהאדירה.