הגאון רבי זאב הלוי פעלדמאן אבדק"ק תורה עץ חיים לאנדאן אשר הגיע לביקור בארה"ק בביקור אצל כ"ק גאב"ד ירושלים שליט"א - הרבנים שוחחו בדברי תורה וחסידות.