כ''ק האדמו''ר מזוטשקא אמסנא שליט''א ערך לחיים טיש לרגל פורים קטן בישיבת תורה לשמה בבני ברק - האדמו"ר דיבר בשבח היום וחיזק את תלמידי הישיבה.