ביום שישי ב' דר"ח אדר ב' התחפשו בת"ת כלל חסידי באידיש ל-"פרחי לוי", כיאה לתלמידים השוקדים על התורה ועל העבודה כל ימי השנה.

ביום שישי ב' דר"ח אדר ב' התחפשו בת"ת כלל חסידי באידיש ל-"פרחי לוי", כיאה לתלמידים השוקדים על התורה ועל העבודה כל ימי השנה, וכדברי הרמב"ם ז"ל (שאף נכתבו על התחפושת): "ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש אשר נדבה רוחו לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה', הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים כמו שזיכה לכוהנים וללויים". בהודאה לבורא עולם על כל הטוב שגמלנו מאז ועד עתה, ובתפילה לעתיד 'והשב כהנים לעבודתם ולויים לשירם ולזמרם' ומי שעשה לנו ניסים ונפלאות בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה ע"י ובזכות תשב"ר שלא טעמו טעם חטא, יעשה לנו נסים ונפלאות בזמן הזה, אמן ואמן.