אחסידישע הכשר כרצון הקודש: רבני בני ברק הגרחי"א לנדא והגרש"צ רוזנבלטמתקבלים בחיבה גלויה ומופלגת במעונו של מרן האדמו"ר מויזניץ, מאדריכלי השלום ההיסטורי והכשרות הזוכה לתמיכה מקיר לקיר

היום לפני מנחה הגיעו לביקור בקודש פנימה רבני העיר ב"ב הרה"ג ר' חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א והרה"ג ר' שבח צבי רוזנבלט שליט"א לקבלת ברכת הקודש
רבינו קידם פני הרבנים שליט"א
אח"כ אמר נתת שמחה בליבי מאת דגנם ותירושם רבו זקיני האמ"ח פירש הפסוק הזה דקאי על המצות והיין של פסח לעניניינו אני תמיד בכל מקום אמרתי שהכשר הכי מהודר אצלי הוא של הרב דבני ברק וב"ה שעכשיו נתרבה ויש עוד רב זהו נתת שמחה בליבי
שני פרשות בתורה הם על מאכלות אסורות שמיני וראה
אמרתי כאן על הרבנים זצ"ל הרה"ג ר' יעקב והרה"ג ר' משה יהודה לייב, שעמדו על המשמר לא רק עלעל ההכשר דהמאכלים אלא ג"כ על המסעדות עמד ושמר על הצניעות שלא יהיה שם מושב
המשיכו בשיחה על הכשריות בעיר והשלום שיש בעיר
אח"כ אמר רבינו החזו"א החשיב מאד את ויז'ניץ שמעתי מאבי הרבה וכן זקיני האמ"ח לא אמר תורה בשבת שנפטר בו החזו"א לכבודו והרה"צ ר' יהודלה הסתובב אצלו
אח"כ אמר רבינו ב"ה זהו געוולדיע זאך שנתרבה הכשרות בעיר
רבינו בירכם שיהיה גרויס סייעתא דשמיא ויוכלו להרבות כבוד שמים גרויס הצלחה
כמו"כ בירך רבינו את ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין וכן הרב חנוך זייברט -מ"מ רה"ע והרב יהושע מנדל הי"ו – סגרה"ע והרב מנחם שפירא סגרה"ע והרב שמואל יהודה גוטסמן -חבר העיריה