צילום: שוקי לרר

מעמד "לחיים" לרגל התחלת בנין "המרכז העולמי לתורה לתפילה ולחסידות" ברח' חבקוק בבני ברק, האמור להכיל את "המרכז העולמי של חסידי מודז'יץ בארה"ק" בית המדרש הגדול, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כולל אברכים, ולצדו בית הכנסת ובית המדרש "מנחת יהודה" שבשכונת אוסם בראשות הגאון הגדול רבי שמעון גלאי שליט"א.

המעמד התקיים היום יום ג' בצהרים בבית מרן שר התורה שליט"א ברח' רשב"ם בבני ברק בהשתתפות כ"ק מרן האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א, הגאון הגדול רבי שמעון גלאי שליט"א רב בית המדרש "מנחת יהודה" שכונת אוסם, ראש ישיבת פוניבז' הגאון הגדול רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א,  הגאון רבי מאיר קסלר שליט"א רב העיר מודיעין עילית והגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט"א  ראש ישיבת "עטרת שלמה" בארה"ק.

את המעמד פתח בהתרגשות הגרש"ב סורוצקין בדברי ברכה מיוחדים לכבוד הרבי ממודז'יץ שליט"א והגאון הרב שמעון גלאי שליט"א אחר שהזכיר את עניין כל ההתחלות קשות שהתקיים כאן כבר בהידור רב שנים רבות, ועכשיו סוף סוף מקווים לבוא אל המנוחה וכולנו תפילה שמקום התפילה הזה המאחד את כל שבטי ישראל יהיה מגדלור לתורה לתפילה ולחסידות.

בדברי ברכה נתכבד כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א שהזכיר בדבריו את הענין ש"כל ההתחלות קשות" היינו שההתחלות צריכות להיות קשות וחזקות, ואין לך יסוד חזק יותר מלקיים מעמד ההתחלה הזה בבית שכולו תורה. וסיים בתפילה שבקרוב נזכה לברך על המוגמר, יחד עם בית מדרשו של הגאון הגדול רבי שמעון גלאי שליט"א,

לאחר מכן נשמעו דברי הגאון הגדול רבי שמעון גלאי שליט"א רב קהילת מנחת יהודה ושכונת מתחם אוסם והסביבה:

"התאספנו יחד בבית מרן שר התורה שליט"א לכבוד תחילת בניית בית המדרש לקהילתינו הקדושה לכבוד ולתפארת, ויחד עימנו בניית ביהמ"ד הגדול וישיבה של חסידות מודז'יץ בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א, אנחנו נמצאים עכשיו אחרי ימי האבל והצער על חורבן ביהמ"ק ויחד עם כלל ישראל כולו התאבלנו על החורבן, אבל צריך לדעת שאע"פ שהקב"ה החריב את ביהמ"ק, מ"מ לא לקח לנו לגמרי את השראת השכינה והניח לנו את ביהמ"ק מעט שבהם שורה השכינה. ויש להוסיף עוד שכמו שכתוב בגמ' שצריך האדם לומר לא נברא העולם אלא בשבילי וכל אחד הוא יצירה מיוחדת לעצמה, כמו"כ כל ביהמ"ק מעט הוא מיוחד לעצמו, וכאן זה בנייה של בנין מיוחד מאד שמאיר באור התורה והתפילה. יה"ר שע"י בנין ביהמ"ק מעט נזכה בקרוב לבנין הבית הגדול אכי"ר".

ר"י פוניבז' הגרב"ד פוברסקי שליט"א הזכיר את את הקשר המיוחד שלו לבית מודז'יץ עוד מדורי דורות עד לתלמידו חביבו כ"ק אדמו"ר שליט"א, והאריך על גודל מעלת "הזורעים בדמעה ברנה יקצרו, שדבר שזורעים אותו בדמעות בוודאי יזכו שברנה יקצרו, ובזכות כוח התפילה והדמעות של הגאון הגדול הרב גלאי יחד עם כוח התורה של האדמו"ר שליט"א יהיה למקום גדול לתורה וחסידות.

הגאון רבי מאיר קסלר שליט"א דיבר בשבח מאמר חז"ל "במקום תפילה שם תהא רינה", וכוח התפילה של הגאון הרב גלאי עם כוח הניגונים והרינה של מודז'יץ ישלימו זא"ז כהבחינה שהיה בבית המקדש שהיה  את הקרבת הקרבנות עם שירת הלוויים.

לאחר מכן נערך מעמד "לחיים" לרגל התחלת הבניה בשעטו"מ, מרן שר התורה בירך את כל המשתתפים שיזכו לברך "לחיים" על סיום בנין הבית במהרה ובניקל בעזרת השי"ת, ושיתגברו על כל המכשולים בלי עגמת נפש.

צילום: שוקי לרר