בקהילת צאנז בעיר ביתר ערכו מעמד סיום הש"ס אשר נלמד ע"י בני הקהילה במסגרת שיעורי הדף היומי וסיום לימוד הלכות שבת. המעמד נערך בהיכל ביהמ"ד 'היכל רוזנברג' בשכונת הגפן בהשתתפות בני הקהילה מכל רחבי העיר ובראשות האדמו"ר מפיטסבורג שליט"א ורבני החסידות

בקהילת צאנז בעיר ביתר ערכו בשבוע שעבר מעמד סיום הש"ס אשר נלמד ע"י בני הקהילה במסגרת שיעורי הדף היומי וסיום לימוד הלכות שבת במסגרת חבורות הלכה בשיעורי תורה הנלמדים בג' בתי מדרש דחסידי צאנז בעיר.

המעמד נערך ברוב פאר והדר בהיכל בית המדרש הגדול 'היכל רוזנברג' בשכונת הגפן בליווי כלי שיר וזמר ובהשתתפות בני הקהילה מכל רחבי העיר ובראשות רבני אנ"ש הגרא"ש שטיגליץ הגר"י שוורץ הגרמ"ט וייסברגר ועוד אשר הסבו לסעודת מצווה כיד המלך. בתחילת המעמד הוצג לקהל מצגת מיוחדת בגודל חשיבות הדף היומי וכן מראות ודיברות קודש מכ"ק מרן האדמו"ר בעל השפע חיים זי"ע שנשא במעמד סיום הש"ס בארה"ב בשנת תשמ"ג.

דברים נרגשים נשא הגאון הרב ישראל ברגר רב שכונת גני גאולה בי-ם ומחשובי רבני אנ"ש בחשיבות עסק התורה והקביעות בזה. בסיום הש"ס התכבד הגאון הרב ישראל ברזובסקי בן האדמו"ר מסלונים ורב הקהילה בעיר. באמירת הקדיש נתכבד הגאון הרב אשר אליהו רייך מרבני הקהילה.

דברים נלהבים בשבח התורה ולומדיה וקובעי העתים בקביעות חק ולא יעבור נשא הדומ"ץ הגרא"ש שטיגליץ שליט"א. דרשה נרגשת נשא המגיד מישרים הרב אריה יודלביץ שליט"א. לאחר מכן זכו המשתתפים להופעתו של כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג שליט"א שהגיע לחזק ולכבד את לומדי התורה ומסיימי הש"ס.

הדומ"ץ הגרא"ש שטיגליץ קידם בדברי ברכה את פני הקודש על הזכות שנפלה בקרב בני הקהילה וכיבד את האדמו"ר לשאת דברי חיזוק. בדברות קודשו פתח בתחילה בכבוד האכסניה והמרא דאתרא הגרא"ש שטיגליץ והעלה מזכרונותיו בשנים שלמד בישיבת צאנז כאשר קיבל את נועם התורה מכ"ק האדמו"ר זי"ע והרחיב בעבודת הקודש שזכו וראו בכל עת מצוא ואף כיום זוכים לראות זאת אצל ממשיך השושלת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ודיבר בקודשו שכל המעלה של איש ישראלי הוא במי שעוסק בתורה ועושה לעצמו גדרים וסייגים בכל תהלוכותיו והנהגותיו. בסיום דבריו איחל מברכות קודשו לכל המשתתפים והמסיימים.

צילום: אלי דויטש