בראשות ובנשיאות מרן גאב"ד מערב בני ברק שליט"א, ובברכת מרן רשכבה"ג שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, ומרן הגאון הגדול רב דב לנדו שליט"א ר"י סלבודקא

בראשות ובנשיאות מרן גאב"ד מערב בני ברק שליט"א, ובברכת מרן רשכבה"ג שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, ומרן הגאון הגדול רב דב לנדו שליט"א ר"י סלבודקא

האחדות המרנינה בקרב רבני הקהילות במערב בני ברק תחת הנהגתו של מרן הגאב"ד שליט"א הפכה לדבר שבשגרה, אם כי כעת יחד עם כל בית ישראל החוגגים באלו הימים את סיום הש"ס מסדר לימוד הדף היומי מחזור י"ג אשר בסייעתא דשמיא כבירה ונשגבה שזכה לה מחולל הרעיון של הדף היומי, הגאון הגדול רבי מאיר שפירא זצוק"ל, אשר גם עתה אחר קרוב למאה שנה מאז תיקן את התקנה בהסכמת גדולי ישראל, התפשט הרעיון לכל קצוי תבל לכל בית ישראל על כל גווניה, חגגו בהיכל בית המדרש 'מתיבתא' מערב בני ברק העומד בנשיאותו הרמה של מרן הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א גאב"ד מערב בני ברק את שמחת התורה, בחגיגה העלו על נס את מעלתם של קובעי העיתים לתורה כדת וכנכון דבר יום ביומו חוק ולא יעבור, יצוין כי בהיכל בית המדרש המהווה כאבן שואבת לכלל תשבי האיזור לבית תורה ותפילה במשך השנה כולה, בימים אלו התרבו ספסלי דבי מדרשא בשיעורים חדשים שהתייסדו ונמנו לדבר מצוה ללמוד בחבורה בצוותא חדא עם כל בית ישראל, החגיגה הגדולה לכבודה של תורה נחוגה בהיכל בית המדרש 'מתיבתא' שהוכן כראוי לייקר עמלי התורה וקובעי העיתים, תחילה הסב הקהל הק' לסעודת המצוה, המנחה הרב אברהם שטרן שליט"א פתח את המעמד וכיבד את הראש ישיבה לצעירים הרה"ג ר' אשר מאיר שליט"א מחשובי מגידי השיעורים בהיכל בית המדרש לשאת דברים בהם עורר על גודל מעלת הקניין הניצחי, והעמדת הבית היהודי באמצעות לימוד השעה של דף היומי, אשר משנה את מהותו של האדם.

בעת הזאת לקול צהלה ורינה הופיע מרן הגאב"ד שליט"א בהדרו למעמד כשעמו נכנס אף מרן גאב"ד זכרון מאיר שליט"א, לאחר פרקי שירה וזמרה, פתח המנחה בדברי ברוכים הבאים למרן רבינו הגאב"ד שליט"א, ולמרן גאב"ד זכרון מאיר שליט"א בנו הגדול של מרן פוסק הדור זיע"א שהיה תלמידו של מחולל לימוד דף היומי מרן הגר"מ שפירא זיע"א, בדברי הלל והודאה נתכבד מגיד השיעור הרה"ג ר' שרגא דייטש שליט"א ממגידי השיעור בדף היומי שנים טובא בהיכל בית המדרש 'מתיבתא', ומחשובי הרבנים בכולל 'בית הלל', בדבריו עמד על מעלתם של לומדי הדף ובמתק לשונו האריך בדברי חז"ל ועובדין טבין במסירות נפש הנצרכת לתורה, כ"ק מרן אדמו"ר מדעעש שליט"א, נתכבד לסיים את הש"ס באמירת ההדרן, כאשר תיבל ברוב טעם עפ"י דברי ה"מראה יחזקאל" זי"ע, את הקשר בין סוף הש"ס לתחילתה, באמירת הקדיש נתכבד מרן הגאב"ד שליט"א שהורה לכל המסיימים לומר עימו יחד את הקדיש לזכר נשמתם של אלפי קדושים וטהורים שעלו על המוקד בשואה האיומה. לאחר מכן פצחו בריקודי שמחה עילאיים כשבהם השתתפו אף רבני הקהילות במערב בני ברק.

את משא הקודש נשא מרן הגאב"ד שליט"א בהם עמד במעלת לומדי הדף ובייחוד בצוותא חדא ברבים בביהמ"ד, כמו"כ הזכיר כי לימוד הדף היומי היא כדיאליזה לאנשים חולים רח"ל, כשאדם לומד את הדף היומי הרי הוא כמחליף את הדם שבו ואת האויר להתחדשות רוחנית חדשה בדם מלא תורה, וכמו"כ יש להשתדל שהילדים יראו איך שאביהם על אף שהוא לאחר יום עמוס של עבודה ומתעסק בלהביא טרף ומחיה לצאצאיו אינו שוכח מקודשא בריך הוא ואורייתא והולך להשתתף בסדרי הלימוד שנקבעו בביהמ"ד, "ובוודאי בדורינו האפל וחשוך מלא בגשמיות ותאוות עוה"ז צריך להחזיק חזק באותו דף גמרא המאחד את ליבות עם ישראל, ובאותו מידה שנשתדל להתחזק בלימוד התורה ולהגביר חיילים לתורה אף הקב"ה ימשיך מידה כנגד מידה להשפיע עלינו מאוצרותיו המלאים בשפע הגנוז לאותם עמלי התורה, בדבריו הזכיר את חילולי שבת המתרבים ל"ע בארצינו הק' בתח"צ בשבתות הרומסים את כבוד השבת ועלינו יהודים חרדים לדבר ה' מוטלת האחריות לזעוק נגדה, אם ה' לא ישמר עיר שווא שקד שומר, ולכן צריך לעמוד בחוזקה נגד חילולי השבת ושאר פרצות חמורות".

לאחר מכן נתכבד כ"ק מרן אדמו"ר מביאלא בני ברק שליט"א, בהתחלת לימוד מסכת ברכות במסגרת לימוד הדף היומי במחזור י"ד, לאחמ"כ דיבר בשבח לימוד הדף היומי הרה"ג ר' אלעזר נוימן שליט"א ר"כ "עיון הש"ס" למג"ש בדף היומי, על כוחו של מרן הגאב"ד שמגביר חיילים לתורה בכל תפוצות ישראל, ובפרט לתושבי מערב בני ברק שמשמש להם כאב רוחני ועונה להם על כל שאלותיהם בהלכה ובהנהגה הכללית, דברי סיום נשא הרה"ג ר' גדליה הוניגסברג שליט"א רב קהילת "שונה הלכות" מערב בני ברק, שהביא את ברכת מרן רשכבה"ג שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א לכבוד התורה ולומדיה, ואף הוסיף לומר כי כידוע למרן שר התורה יש חביבות וחן מיוחד במינה למרן הגאב"ד שליט"א שלאחר כל פעם שמגיע הגאב"ד שליט"א לפרוק את שאלותיו בהלכה אצל מרן שר התורה שליט"א מתבטא שר התורה שליט"א באופן מפליא ומיוחד אודות כוחותיו הרבים, כמו"כ מזכיר אותו עשרות פעמים בספרו 'דרך אמונה' בהערות, מספרו הנודע 'שמיטת כספים כהלכתה', ברכת המזון נתכבד הרה"ג ר' יחיאל מיכל שידרוביצקי שליט"א.

את המעמד פיארו בהשתתפותם רבנים ואדמור"ים, ביניהם: כ"ק גאב"ד זכרון מאיר שליט"א, האדמו"ר מביאלא ב"ב שליט"א, האדמו"ר מדעעש שליט"א, הגאון רבי ברוך כץ, רב קהילת ויזניץ – מערב בני ברק, הגאון רבי עמרם פריד שליט"א דומ"צ בבד"צ שערי הוראה, הגרי"מ סלמון שליט"א רב קהילת סערט ויזניץ ודומ"צ בבד"צ שערי הוראה, הגר"ר נוסבוים שליט"א חבר בד"צ שערי הוראה ור"כ חושן משפט, הגרמ"א גרינוואלד שליט"א חבר בד"צ שערי הוראה ומרבני קהילת בעלזא מערב ב"ב, הגר"י ערנטרוי שליט"א רב קהילת עדת ישורון מערב ב"ב, הגרי"צ רכניצר שליט"א רב קהילת אלכסנדר וחבר וועד הרבנים של ת"ת מתיבתא, הגר"מ יעקובזון שליט"א ר"י מאור יצחק – חמד, הגר"מ יונה שליט"א רב קהילת תפארת משה מערב ב"ב, הגר"י דרוק שליט"א רב קהילת הראשונים, כמו"כ השתתפו ר"ע הרב אברהם רובינשטיין, הרב אליהו דדון סגר"ע מטעם ש"ס, הרב יצחק אוסטרליץ יו"ר איגוד הסמינרים.