לא לבני חו"ל, הקפות אחר מנחה כמנהג האר"י הק' לערוך הקפות אחר כל תפילה.