תכתתו שהחלוקה ע"י כולל פונביז' של רה"י הגאון הגדול ר' שמואל מרקוביץ שליט"א רה"י פונביז'