אבא שבשמיים.

דוד מלך ישראל המשיל כתולעת ומה השאיר לנו כמשל?

איננו ראויים אלא מחמלתך עלינו

זך וישר פנחס ואנו בושנו ממעשינו.

צדיק את וישרים מעשיך ולא אנו.

כחולמים היינו בעולמינו ומי יעירנו?

עני ודל שואל ממך אל תיקח לנו את עטרת ראשינו.

איה נלך ואנה נפנה מבלעדי רועינו.

אנא ממך יחיד ומיוחד ולא מצידקתינו.

סמר בשרי היום אל תשכחינו.

עורו עורו ישנים והעתירו לנוכח מצבינו.

מה נעשה כי אליך עיננו ואתה תקוותינו.

חמול נא עלינו מדלותינו ואל תיקח לנו עטרת ראשינו

מצא מרפא לחולי עבדך וכפר לעמך ישראל אשר פדית.

הבט צורינו עמך בצער רפא חולים ואת ואת רבינו חיים

מי לך גדול בדור הזה כרבי חיים עובדיה מחזר אחריך

אל תשלח ידך אל הנער אמרת ואת רבנו תושיע כימי קדם ועמוד על רגלך

מרוב עוונות מצבינו.אך עמך בתשובה,אמור נא לחיים

אהבתי כי ישמע ד' את קולי תחנוני

כי היטה אוזנו לי ובימי אקרא

אפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני

צרה ויגון אמצא ובשם ד' אקרא.

קטן ודל עני ורש אמרו לפנינו ומה נאמר אנו אחריהם

רוענו הוא רבי חיים עובדיה אל תיקח כי רחם ירחם המרחם

ד' ד' אל רחוחם וחנון ארך אפיים ורב חסד נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטלה ונקה.

שמע תפילתינו ד' אלוקינו וקבל ברחמים וברצון את תפילתינו כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה ומלפניך מלכניו ריקם אל תשיבנו חננו ועיננו ושמע תפילתינו כי אתה אבינו שומע תפילת כל פה ברוך אתה ד' שומע תפילה

יהי רצון מלפניך ד' שתהיה קריאת כל הספר תהילים לרפואה של כל עם ישראל ובכללם רבי חיים עובדיה יוסף בן ג'ורג'יה