האברכים המסיימים למדו ונבחנו גפ"ת בהצלחה מרובה במסגרות הכוללים של 'מרכז התורה' קרית צאנז נתניה • האדמו"ר מצאנז שליט"א השמיע דברות קודש לכבוד התורה והעניק מלגה מיוחדת למסיימי הש"ס

יומא טבא לרבנן בקרית צאנז בנתניה. בצהרי יום רביעי כ"ח תמוז, יומא דהילולא דהרה"ק בעל הישמח משה זי"ע, התכנסו למעמד כבוד התורה. המעמד נערך ברוב פאר והדר במלון גלי צאנז, ומשתתפיה נמנו על לומדי המסגרות גפ"ת ב'מרכז התורה' רשת כוללי האברכים קרית צאנז. הם באו להוקיר את חבריהם לספסלי דבי מדרשא, אשר לאחר יגיעה עצומה, חזרה ושינון, עמדו בכור המבחן בחינות חודשיות על כל הש"ס כולו גפ"ת בהצלחה מרובה.

לצד הרבנים הגאונים ראשי הכוללים שליט"א, את ראש השולחן במסיבה של מצוה פיארו האברכים המסיימים, הלא הם: הרב משה אליהו בוים שליט"א, הרב ישראל אפרים פישל גולדשטיין שליט"א, הרב עלי יוסף אפרים כץ שליט"א. שלושתם ממצוייני הלומדים במסגרות גפ"ת ב'מרכז התורה' קרית צאנז.

את השמחה, שמחת התורה, ביטא בדברים קולעים ראש הכולל ב'מרכז התורה', הרה"ג רבי יעקב ישראל שמרלר שליט"א. הוא הביע את ההתרגשות של אברכי הכוללים ביום שמחתם של חבריהם לספסלי דבי מדרשא, שזכו לסיים את הש"ס לאחר יגיעה והתמדה. ברכות לרוב איחל לבעלי השמחה ולמנהלי רשת הכוללים העסקנים הדגולים מוה"ר בערל שטמר ומוה"ר הרשל רייכמן, שתומכים בעמוד התורה בחלוקת המלגות מדי חודש בחודשו.

הגרי''י שמרלר רה''כ במרכז התורה - נואם

אחריו התכבד לשאת דברים, הרה"ג ר' חיים רפאל אייזנבאך שליט"א, ר"מ ושו"מ במסגרת שלושים דף לחודש ב'מרכז התורה'. בדבריו ביטא את ההוקרה וההערכה לכל האברכים לומדי מסגרות הגמרא הלומדים 70, 30, 20 דף גפ"ת, ובמיוחד לאלו אשר זכו לסיים ולהיבחן על כל הש"ס.

הרה''ג ר' חיים רפאל אייזנבאך - נואם

התרגשות עוררה הופעתו כבוד של כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א בבואו במיוחד לפאר את המעמד לכבוד התורה ולומדיה. עם כניסתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א התכבד לשאת דברים בנו, הרה"ג רבי מאיר משולם שליט"א, ר"מ ושו"מ במסגרת עשרים דף לחודש ב'מרכז התורה'. הוא האריך בדברים נפלאים בשבח האברכים הממיתים עצמם באהלה של תורה, ופירש כמה מקראי קודש באופן מופלא.

הגרמ''מ הלברשטאם - נואם

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א השמיע דברות קודש לכבוד התורה ולכבוד המקום. בברכת התורה פתח בשבח משתתפי מסיבה זו, עמלי התורה ולומדיה אשר כל רואיהם יכירום כי זרע ברך ה' המה. ובזאת ניכר ע"י כמה מחשובי הלומדים שהזורעים בדמעה – קצרו ברינה, בסיום כולא תלמודא בבחינות חודשיות, אשר יודעים את כל הש"ס כמונח אצלם בקופסא.

דברות הקודש2

לאחר דברות הקודש העניק כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מלגה מיוחדת למסיימי הש"ס, והאציל עליהם מברכות קדשו. כן איחל מברכותיו לראשי הכוללים שליט"א, לכל האברכים ההוגים על התורה ועל העבודה במסגרות הגפ"ת ב'מרכז התורה', ולמנהלי מרכז התורה והחסד קרית צאנז.

הרב ישראל אפרים פישל גולדשטיין1

הרב משה אליהו בוים1

הרב עלי יוסף אפרים כץ

סיום מסכת יומא - על ידי הרב שרגא שמואל בלומנטל

סיום מסכת יבמות - על ידי הרב שמעון לעמיל

בריקוד בסיום המעמד

מודעת ברכה