יום העיון ה-5 של מכון "פומבדיתא" הוקדש לדיני ממונות נערך בחסות מרכז מורשת מרן הרב מלובלין • רשימה מרתקת ביותר של סוגיות ונקודות הלכתיות בדיני ממונות, נידונו ביום העיון ע"י גדולי תורה והוראה, ובהשתתפות ציבור המשתתפים שהציגו שאלות וקושיות.

נאמן למטרתו לקיים ימי עיון במגוון רחב של נושאי הלכה הנוגעים למעשה, הקדיש מכון "פומבדיתא" גם את יום העיון החמישי לדיני ממונות וחושן משפט, והודות לכך, זכו המשתתפים לקיים את דברי התנא רבי ישמעאל "הרוצה שיחכים – יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן, והן כמעיין הנובע".

רשימה מרתקת ביותר של סוגיות ונקודות הלכתיות בדיני ממונות, נידונו ביום העיון ע"י גדולי תורה והוראה, ובהשתתפות ציבור המשתתפים שהציגו שאלות וקושיות, שהתפתחו לדיונים ערים, ולא אחת גרמו לסערת-רוח תורנית בחלל האולם.

מלכתחילה, יועד יום העיון לדיני ממונות, עבור ציבור בעלי בתים וסוחרים, אך בין הנוכחים נראו גם אברכי כוללים ללימודי חושן משפט, שגילו התעניינות וענין בשיעורי העיון וההלכה. הכינוס ההלכתי התקיים בביהמ"ד החדש והמפואר של ראפשיץ בביתר עילית, שבראשות הרה"צ רבי חיים שרגא שטרן שליט"א. הכינוס נערך בחסותו האדיבה של יו"ר מועצת הנשיאות העולמית שע"י מרכז מורשת הרב מלובלין, הרב חיים מילר.

הרב ישעיהו שוורץ

שיעור פתיחה בדיני ממונות נשא הרה"ג רבי ישעי' שוורץ שליט"א, אב"ד זכרון אפרים לדיני ממונות, שהעלה בראשית הדברים, נקודות פרקטיות מבין כתלי בתי הדין לממונות. בין השאר ציין, כי בדרך כלל, כשמתגלע סכסוך ממוני, הדרך המועדפת ביותר ליישב הענין היא בפשרה ובהבנה, מחוץ לכותלי בית הדין, כי ע"פ רוב, בית הדין גם יוביל להסכם כזה, ובאמת, בעל ה'נתיבות', שחיבר ספר יסודי על שו"ע חושן משפט, כתב כך בצוואתו לבניו אחריו.

הגאון רבי אליהו שלזינגר שליט"א רבה של שכונת גילה ואב"ד בירושלים, נשא שיעור מרתק בענין היזק ראייה והביא סיפור ממציאות שהתרחשה. ושאל, אם שכן שמטבעו הוא מתנגד לכל ענין, אפילו כשאין היזק ראיה, האם יש בידו לטעון להיזק ראיה, ואם העירייה נתנה היתר בניה, ובעל הבית יודע שיש שם היזק ראיה, האם אכן עליו לחשוש לכך מדין תורה, או יכול לומר מה איכפת לי, כיון שיש בידי היתר מהעירייה, שלו' עלי נפשי. והאם במרפסת יש בכלל דין היזק ראיה, כי בכל המקומות בחז"ל אנו מוצאים היזק ראיה בחצר שעושה בה מלאכתו, אבל האם במרפסות שלנו עושים מלאכה, והביא בענין את תשובות הרשב"א, והרחיב לדון בזה מכמה צדדים.

פרק מיוחד ביום העיון של "פומבדיתא", הקדיש הגר"א שלזינגר להיזק ממוני די-שכיח, הנגרם לעוברים ושבים ממים דלוחים הנשפכים עליהם מדירות עליונות בהן שוטפים הרצפות, ואשר בעליהן משום-מה לא דאגו שיותקן בהן צינור ניקוז עד הקרקע. עצם שפיכה של מים לרשות הרבים, לדעת כמה ראשונים יש לזה דין בור ברה"ר. אך בכל מקרה, הכריז, כששופכים מי ספונז'ה על עוברים ושבים יש לזה ממש דין של "אדם המזיק" ללא כל פקפוק, וכי אם למי מהם התקלקלה המגבעת, יכול לתבוע בדין תורה מגבעת חדשה, ואף שקלקלו לו מגבעת ישנה, כיון שעתה הוא נאלץ לרכוש מגבעת חדשה. "וחשוב לפרסם את זה, כי אלו ששופכים המים ע"פ רוב אינם מודעים למעשיהם".

????????????????????????????????????

הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג שליט"א אב"ד הישר והטוב וחתנו של עמוד ההוראה מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל, הגרזנ גולדבר שליט-א בשיעורוהשמיע שיעור עיוני מעמיק בדין הגמרא שמצוה לקיים הבטחות, הנלמד מהפסוק "הן צדק – שיהא הן שלך צדק" ומבואר בגמרא שהמצוה היא רק ב'מתנה מועטת', אבל מי שהבטיח לתת מתנה מרובה, אין לו מצוה לקיים את הבטחתו. ואם אדם אומר ללוי "כור מעשר יש לך בידי", וללוי יש פירות שצריך להפריש עליהם תרומת מעשר, הלוי יכול להשתמש בכור המעשר שהובטח לו על ידי הישראל לשם הפרשת תרומת המעשר, והזכיר בזה את קושיית הקצות ורעק"א, ובמשך שעה ארוכה דן בזה בכה ובכה, כשציבור הנוכחים משתתפים בפועל בדיון התורני.

בסיומו של יום העיון, שהיה עשיר בפסקי דינים וחידושי הלכה, הודה ציבור המשתתפים למכון 'פומבדיתא', וכן ל'פוטוקום' המקום המושלם לצילום ופיתוח איכותי בביתר עילית ולמפעל רש"י על סיועם לכינוס.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????