במהלך ביקור שערך הגאון המפורסם רבי אלי' בער וכטפוגל שליט"א ראש ישיבת זכרון משה בסאוט פלסבורג בבית האדמו"ר מקאלוב שליט"א מייסד הקרן להצלת ילדי העולים מצרפת לחינוך תורני, סיפר הראש ישיבה שליט"א, שאמר לו פילינטרופ אחד, שיש לו מאה אלף דולר שרוצה לתת לצדקה אחת, ויש לו ברירה לתת את זה להראש ישיבה, או לתת לקרן לילדי צרפת, והשיב לו הראש ישיבה שיתנו להקרן להצלת נפשות ילדי צרפת שהוא הגדולה שבצדקות.

בהמשך שוחח הגאון הראש ישיבה שליט"א עם האדמו"ר שליט"א על פרטי הפעולות להצלת ילדי צרפת, והציע גם עזרה מעשית בהמצאת אברכים להיות פעילים להצלת שבט מישראל זה. בסוף השיחה כתב האדמו"ר שליט"א לרפו"ש אודות גודל המצוה של הצלת יהודי צרפת שהוא זכות עצום מאוד מאוד, וסיים בברכה חמה להראש ישיבה שליט"א. אחר שקיבל הראש ישיבה שליט"א פתק הברכה, השיב באיחול להאדמו"ר שליט"א, שבזכות זכויותיו הגדולות יקויים בו הפסוק "ולא למראה עיניו ישפוט", שיוכלו לזרוק המכונה הכותבת לפי הבטת מראה העינים, והרבי שליט"א ירוץ לקראת משיח צדקנו בב"א.

ביקור ראש ישיבת סאוט פאלסבורג אצל אדמו''ר מקאלוב 1

ביקור ראש ישיבת סאוט פאלסבורג אצל אדמו''ר מקאלוב 2
ביקור ראש ישיבת סאוט פאלסבורג אצל אדמו''ר מקאלוב 3ביקור ראש ישיבת סאוט פאלסבורג אצל אדמו''ר מקאלוב 4