בשעה שמטוסים מלאים עם עולים חדשים מצרפת מתחילים לנחות בשבועות אלו בשדה התעופה בלוד, במסגרת העלייה הגדולה של קיץ תשע"ו, משתדלים עסקנים לפעול במלוא המרץ לעשות את כל הפעולות הנדרשות למען סידור הילדים במוסדות תורניים, כדי שלא יתהפך העלייה שלהם להיות ירידה ברוחניות. לצורך זה הקימו מערכת מיוחדת של אברכים צרפתיים, המשמשים כמורים ומגשרים לילדי צרפת, וכפעילים ורשמים, וכן מייסדים ומנהלים מדרשיות ושאר פעולות, וגם מרחיבים מבני בתי ספר תורניים, בסיוע ה"קרן לילדי צרפת" שהוקם ע"י גדולי ישראל בארה"ב.

הגאון רבי ישראל כהן שליט"א אב"ד קהילת 'משך חכמה' בקרית ספר, שבתור רב יוצא צרפת נתבקש ע"י גדולי ישראל להיות הסמכות התורנית שילווה את פעולות העסקנים בארה"ק, נסע בימים אלו לבקר את גדולי ישראל בארה"ב, למסור להם דו"ח על מצב הפעולות להצלת ילדי צרפת, ועל חשבון הכסף שעוד צריכים לגייס בהקדם האפשרי עבור המשך הפעולות לשנה זו. במהלך הביקורים קיבלו על עצמם גדולי ישראל להמשיך לעורר את הנדיבים בעם בארה"ב לתרום סכומים גדולים עבור הקרן בשעת חירום זו, ונתנו את ברכתם ועידודם להמשך עבודת הקודש ביתר שאת.

הגר''י כהן אצל האדמו''ר מסאטמאר

כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ מאנסי שליט"א בירך, שיזכו להמשיך על צד היותר טוב במצוות ומעשים טובים אלו, להציל ילדי ישראל מבתי ספר המעורבים של רשת ממ"ד, שגדולי ישראל לחמו נגדם מאז ומקדם. כ"ק מרן האדמו"ר מסקולען שליט"א הרחיב לבאר, שהצלחת העסקנים בהצלת ילדים לתורה ואמונה, הוא בעיקר הצלחה להשי"ת, ובסייעתא דשמיא יתגברו על כוחות הקליפה. כ"ק אדמו"ר מקאלוב שליט"א הביע, שיש זכות עצום מאד לכל מי שיש לו חלק בהצלת ילדי צרפת מגזרת השמד, וכמבואר בזוה"ק גודל השכר להמוציא יקר מזולל. כ"ק מרנן האדמורי"ם מסאטמאר שליט"א דיברו בשבח המסייעים לפעולות בארץ ובצרפת נגד אלו המבקשים להעלות כל יהודי צרפת לארץ ולהעבירם על דתם.

הגר''י כהן אצל האדמו''ר מסקולען

הגאון רבי דוד פיינשטיין שליט"א אמר אחר שעודכן על פעולות שנעשו עפ"י עצתו והוראתו, שבוודאי יש נחת רוח גדול בשמים מקיום מצוה הגדולה הזו של הצלת נפשות ילדי ישראל מכליון רוחני. הגאון רבי אריה מלכיאל קוטלר שליט"א ציין במיוחד לשבח, את התוכנית שהצליחו לעשות להעלאת הרמה של רשת מוסדות "שובו" על מנת להתאימם לחלק גדול מילדי צרפת, שבשביל זה לבד כדאי כל המאמצים, שכל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ועכשיו עובדים להציל אלפי נפשות לחיים של תורה וקדושה.

SAMSUNG

SAMSUNG

מעניין לציין, שלאחרונה הורה הגאון הגדול שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א לכמה רבנים שבאו להיפרד ממנו על מנת לנסוע לגיוס כספים בחוץ לארץ עבור כוללים וכדו', שלא יצאו בשביל זה מארץ ישראל לחוץ לארץ, רק ישארו בלימודם בארץ ישראל. גם עכשיו כשהגיע הגר"י כהן להיפרד מהגר"ח, לא נתן לו תיכף ברכת פרידה, רק אחר שאמר שמטרת הנסיעה בשביל ענין הצלת ילדי עולי צרפת, אז תיכף בירך אותו שיסע לשלום ויצליח לפעול למען הצלת הנפשות.

הגר''י כהן אצל הגר''ד פיינשטיין

הגר''י כהן אצל הגר''מ קוטלער