מנצ'סטר • האדמו"ר מסאטמר במעמד האדיר 'חנוכת הבית' לביהמ"ד הגדול והחדש

צפו במעמד האדיר 'חנוכת הבית' לביהמ"ד הגדול והחדש דסאטמר במנצ'סטר שבאנגליה באוהל הענקי שברחבת הביהמ"ד, בהשתתפות רבני העיר ובראשם כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמר שליט"א שנשא מדברותיו • הפרטים המלאים בהתערבותו של האדמו"ר על מצב יהודי צרפת • תיעוד וגלריה בלעדית ב- JDN

כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמר שליט"א במסע המרכזי במנ'צסטר: "לאור צוואת רביה"ק זי"ע עלינו לדאוג ליהודי צרפת!"

השבוע (רביעי) התקיימה המעמד המרכזי שלשמו נסע האדמו"ר לביקור בעיר מנצ'סטר. מעמד חנוכת הבית לביהמ"ד החדש של חסידי סאטמר בעיר שהתקיימה באוהל הענק בחצר הביהמ"ד.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

אלפי חסידי סאטמר מרחבי אירופה התכנסו, כמו כן נגידי סאטמר מכל העולם שהשתתפו במימון הביהמ"ד החדש.

על בימת הכבוד הופיעו רבני העיר ורבני סאטמר מאירופה, במיוחד בלט הופעתם של שלושה מחשובי רבני צרפת שהגיעו במיוחד בכדי לפגוש ולדון יחד עם האדמו"ר אודות הצלת ילדי צרפת שעומדים תחת סכנה כבידה.

מנצ'סטר • האדמור מסאטמר במעמד האדיר 'חנוכת הבית' לביהמד הגדול והחדש (3)

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

מנצ'סטר • האדמור מסאטמר במעמד האדיר 'חנוכת הבית' לביהמד הגדול והחדש (5)

בדרשת האדמו"ר נתן האדמו"ר דברי הדרכה לחסידי סאטמר במנצ'סטר בענין חינוך הבנים והבנות, ושמירת מפגעי הזמן כלים הטכנולוגים.
שמעתי וראיתי שהציבור יושבי העיר הזה הם מבינים ומפחדים מגדול הסכנה וב"ה שאינו נפרץ כאן כאן וכל שכן בבית מדרשינו שאסור להחזיק כלי זה בכל הבנין אבל גם בשאר מקומות נזהרים על זה והמוסדות מזהירים על זה, אבל שומר נפשו ונפשות דורותיו יתן לבו ולהתבונן אם הדבר נחוץ לו באמת שא"א בשום אופן להמלט מכלי זה,אבל אם איכא דרכא אחרינא הרי זה בכלל מ"ש אי איכא דרכא אחרינא רשע הוא.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

משם עבר האדמו"ר לדבר אודות סכנת ילדי צרפת

"לאחינו בנ"י יושבי אייראפע האחריות לדאוג על היישוב של אחב"י יושבי צרפת, כבר ידוע שהם שוררים בסכנה עצומה ברוחניות ובגשמיות, אירעו שם כמה פגעים בגשמיות, והפחד שעשו שליחי המדינה הסוכנות שאי אפשר להישאר שם רק המקום בטוח הוא בארץ, המדינה עושים כל מאמצים להעביר על דתם כל נפש מישראל, זכרתי כמה דמעות שפך רביה"ק בעת שהרשעים העלו ילדי מאראקא לצרפת ומשם לארץ ישראל והשמידו כמעט שבט שלם מישראל, ועד כמה נגע ללבו ולנפשו הטהור של רביה"ק כמו שראינו ששאל את אאמו"ר זצ"ל שאלה ראשונה לאחר שנחלה ונפל למשכב, מה נעשה עם ילדי מאראקא שהיה אז על הפרק שהמדינה רצו להעבירם על הדת.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

האדמו"ר תבע: "האחריות עלינו לדאוג עליהם, כבר ישבנו עם מנהיגי ישראל בארה"ב גדולי החסידות וגדולי ראשי ישיבות לתכס עצה להציל את יהודי צרפת ולעת עתה עסקנו יחד עם וועד הרבנים בארה"ב לסדר ישיבות ומוסדות החינוך וגם מדרשיות להעולים בארץ ישראל בהישובים שמתיישבים שם עולי צרפת, אבל באותו זמן עדיין לא ידעתי שאפשר גם להתעסק במדינת צרפת לחזק הישיבות שם, אבל בחודשים האחרונים פנו אלי רבנים חשובים מצרפת שזקוקים לעזרה לחזק מוסדות התורה שם וע"י כך יכלו לעכב גם הנשארים שלא יניסו לארץ ישראל,

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

גם דיבר האדמו"ר אודות גזירת הגיוס: "הכל רואים החורבן הנורא בהפשרות שעשו עם הממשלה, אבל תחת שילחמו עם הממשלה לוחמים עם אלו שאינם מודים להם. היה זמנים שרצו לעוור את העינים באמתלאות שכל הגזירות אינן למעשה ושום דבר לא נשתנה בחוק החדש, אבל לאחרונה כבר נתגלה האמת שהמצב הוא יותר מר ממה שחשבו עד הנה, ולדאבונינו הם משתפים פעולה עמהם, וזאת כאשר כבר ידוע שכל מטרתם של גזירת הגיוס הוא תכלית אחד, לאחד ולחבר כל החרדים עם החילונים ולהיות עם אחד עמהם, כל המטרה הוא עקירת התורה והאמונה, ועל זה עושים כל מה שביכלתם, ותחת שיעשו חשבון הנפש ולראות לאן הגיעו בכל הפשרות אדרבה הם מוסיפים ועוזרים להם להשתיק את קול המלחמה וקול המחאה.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

מנצ'סטר • האדמור מסאטמר במעמד האדיר 'חנוכת הבית' לביהמד הגדול והחדש (17)

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

"שלחתי כמה שלוחים לשם, מהם יוצאי צרפת שמדברים לשונם ומבינים צרכיהם, וגם בקשתי מהרב דקהלתינו בלאנדאן שישלח לשם שליחים כדי לראות את הארץ מהו ואת העם היושב שם מה הם צריכים ומה יש לעשות לעזור להם, לא האמנתי מה ששמעתי מהשליחים שישנו כל כך קהלות חשובות מאוד יהודים תמימיים שמוסרים נפשם בעד התורה והמצוות, ומדקדקים בקלה כבחמורה, ישנו שם רבנים חשובים מרביצי תורה שאומרים שאם יעמדו לעזרתם יכולים לעשות הרבה פעלים לטובה שישארו שם יראי ה' וחושבי שמו, גם כאן משתתפים היום כמה רבנים חשובים משם, וצריכים אנו לחזקם לסדר להם שיוכלו עמוד גם בארצם וישארו שם שומרי תורה ומצוות, וצריכים לזה מסירת נפש דמים תרתי להציל כל נפש אחת, החיוב על כל אחד ואחד שיעשה מה שביכלתו כדי שיכול לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

"דברתי עם אחד מעסקני המפלגה שעוזרים בעד הגיוס, ושאלתי אותו אולי אני לא מבין הדבר לאושרו ורציתי לדעת מה הסברא של צד האחר, והסביר לי שבסכך הכל אינם מתגייסים רק ספרדים וחסידי חב"ד ואלו שלא הסתדרו בישיבות, אבל עדיין לא הבנתי מי התיר דמם של אלו התמימי לב או אלו שאין להם האומץ ללחום, ומי התיר אותם הבחורים שלא הסתדרו בישיבות בשביל שראשי הישיבות חושבים שהתורה הוא רכושם הפרטי ויכולים לקבל בישיבות רק מציונים וברוכי כשרון, מי התיר להם להפקיר נשמות ישראל של בחורים חלושי כשרון בשבל שאינם מציונים ואינם לומדים כל כך, האם הם אינם בניו של הקב"ה האם הם לא עמדו על הר סיני האם הותר דמם של אלו, וכיון שלא הסתדרו בישיבות לא יוכלו לקבל הפתק מהועד הישיבות שלדאבונינו אינם עוזרים לבחורים שרוצים להינצל מהגיוס הטמא."

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

מנצ'סטר • האדמור מסאטמר במעמד האדיר 'חנוכת הבית' לביהמד הגדול והחדש (23)

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

בתוך כך, בשבוע הבא ביום שני הבעל"ט יטוס האדמו"ר ביחד עם משלחת רבנים חברי מועצת גדולי התורה והחינוך העצמאי בארה"ב לטורונטו שבקנדה, בכדאי להתרים כמה נגידים בשביל הצלת ילדי צרפת העולים לארץ, שלא יפלו תחת ידם של הסוכנות, רק ילמדו במוסדות חינוך חרדים. מי שמארגן את המטוס פרטי הוא הנגיד ר' ראובן וולף, שמשקיע נפשו ומאודו בהצלת הילדים.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

מנצ'סטר • האדמור מסאטמר במעמד האדיר 'חנוכת הבית' לביהמד הגדול והחדש (27)

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

מנצ'סטר • האדמור מסאטמר במעמד האדיר 'חנוכת הבית' לביהמד הגדול והחדש (30)

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

מנצ'סטר • האדמור מסאטמר במעמד האדיר 'חנוכת הבית' לביהמד הגדול והחדש (33)

מנצ'סטר • האדמור מסאטמר במעמד האדיר 'חנוכת הבית' לביהמד הגדול והחדש (34)

מנצ'סטר • האדמור מסאטמר במעמד האדיר 'חנוכת הבית' לביהמד הגדול והחדש (35)

מנצ'סטר • האדמור מסאטמר במעמד האדיר 'חנוכת הבית' לביהמד הגדול והחדש (36)

מנצ'סטר • האדמור מסאטמר במעמד האדיר 'חנוכת הבית' לביהמד הגדול והחדש (37)

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *