בטרם העצרת: כ"ק מרן גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס שליט"א ציוה להכריז על גודל המצוה להשתתף בעצרת • מאות מתושבי בית שמש החרדית השתתפו במעמד • צפו

מעמד התלכדות התקיים באולמי פארהאנד בקרית הרמ"א, ומאז היווסד העיר לא התקיים שכמותו. המוני תושבי בית שמש בני היהדות הנאמנה התלכדו כאיש אחד בלב אחד,

תושבים וותיקים בעיר התבטאו כי אינם זוכרים מעודם עצרת רבתי שכזו, בה הפגינו את נוכחותם אלפי תושבי העיר, כשהאולם הענק מלא על כל גדותיו באלפי מקומות ישיבה ועמידה, ועדיין היה המקום צר מלהכיל את המוני התושבים שלא פסקו בכל מהלך העצרת לנהור לעבר האולם הגדול שבו התקיימה העצרת.

מבואות האולם והחצר שמחוצה לה השחירו מאדם, העסקנים הנמרצים חשו לסדר מגבירי קול מיוחדים בחצר מחץ לאולם, שחוברו אל הרמקולים שבתוך האולם, שלא יגרע חלקם של המוני הממתינים שם שלא יכלו להידחף פנימה, שיזכו גם הם ליטול חלק במעמד, ולשמוע דברי אלוקים חיים מתוך מעמד העצרת.

ציבור האלפים גודש את האולם

מיום ליום גברה ההתרגשות בעיר, עת הופיעו קריאות הקודש של מרנן ורבנן אדירי התורה הקוראים בלב כואב להשתתפות המונית בעצרת. בראשונה הופיעה "קריאת קודש" מאת כל רבני העיר בראשות מרא דאתרא קרית הרמ"א שליט"א, ובה מבכים הרבנים הגאונים את המצב הקשה באשר "נודע כי המסיתים ומדיחים הגיעו עד הנה כאשר גם בתוך תוככי מחנה היראים והחרדים לדבר ה' החל הנגף רח"ל", ולכך קוראים הרבנים לכל תושבי העיר להשתתף כאיש אחד במעמד האדיר.

דבר העצרת הפך לשיחת היום בעיר, וזעקת הרבנים על הגזירה הנוראה כפי שהובעה בקריאתם, הרעידה את ליבות התושבים יראי ה'. כן פורסמו ברחבי העיר ע"י העסקנים, נתונים מחרידים על כ-20 חללים שנופלים מדי יום(!) לשמד הצבאי רח"ל, ואין מי שפוצה פיו להצילם, העובדות הללו עוררו סערה גדולה.

כמו כן פורסמה לקראת שבת קודש, דעת תורתו של מרא דאתרא נחלה ומנוחה הגר"נ קופשיץ שליט"א, על נחיצות העצרת נגד גזירת הגיוס ש"רבים חללים הפילה".

ביום שלפני מעמד העצרת האדירה, נכנסו העסקנים למעון קדשו של ראש הישיבה הגאון האדיר רבי משולם דוד הלוי סאלאווייציק שליט"א, לשמוע דבר ה' מפיו בעניין העצרת האדירה שתתקים למחרת. למול עיניהם יכלו לראות את עומק הכאב הבוקע מליבם של גדולי ישראל הנושאים את משא העם על ליבם. בדברים כאובים העלה הגרמ"ד את זעקת התורה נוכח החורבן הנורא, כשהוא משבח את העסקנים היקרים על הזכות שנפלה בחלקם לעמוד בפרץ ולמנוע את התפשטות מגיפת השמד. הגאון האדיר צירף את דבריו הבהירים לתושבי בית שמש, על המצוה הגדולה בהשתתפות בעצרת נגד גזירת הגיוס "שהוא שמד אמיתי!".

ביום שני י"ט תמוז מסר כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א את דעת התורה בטהרתה, בצוותו לפרסם בשמו כי "מצווה להשתתף באסיפה היום נגד גזירת הגיוס שהוא גזירה להעביר על הדת", הדברים שנמסרו כמה שעות לפני תחילת המעמד, פורסמו בתוך דקות ספורות בכל רחבי בית שמש, ונתקבלו ברגש ע"י המוני התושבים שנוכחו ברוב החשיבות שמייחסים גדולי ישראל שליט"א, לחובת ההשתתפות בעצרת שתלכד אותם מול הגזירה.

המעמד החל עם אמירת תהלים בקול זעקה וברגש רב ע"י שליח הציבור הרה"ח רבי זעליג בהרה"ג חסיד שבכהונה רבי יעקב הכהן דוידוביץ שליט"א, כשההמונים נושאים את קולם בתחינה וזעקה לקל שבשמים.

לאחר מכן פתח בדברים, מנחה המעמד הרה"ח רבי נחמן גווירץ שליט"א שהנחה את העצרת בטוב טעם ודעת, ותיאר את המציאות העגומה שבה אנו עומדים, כשהמלאך המשחית מתדפק על דלתינו בתוכנו, ואף בבתי כנסיות הקדושות שבבית שמש מנסים למשוך חלילה נשמות ישראל לשמד. בסיום דבריו עודד את הציבור בתקוותנו הנצחית כי נצח ישראל לא ישקר, ואמנם הם חזקים מאיתנו, אבל הבורא יתברך הוא איתנו ובוודאי ננצח אותם.

כאן נתכבד הגאון הצדיק פה מפיק מרגליות רבי מנחם מנדל סאבאוויטש שליט"א לשאת מדברותיו, הגה"צ פתח בקינה הנוראה "זכור ה' מה היה לנו…", ותיאר בלשון לימודים את גודל החורבן המתרחש למולנו, כשעיקר האסון הוא בכך שאין איש שם על לב, ורק ציבור קטן כואב את השמד.

זעקת אש שלהבת בקעה מגרונו של הרב הצדיק רבי שמעון שפירא מחשובי משפיעי ברסלב בארה"ק, "בני ציון היקרים המסולאים בפז… תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות", מיהם אבני קודש? הלא הם הבחורים היקרים שרוצים לגזול אותם מהשכינה, אוי הרי שורפים אותם לגמרי רח"ל, הרה"צ שליט"א פרץ בבכי מר, כשרבים מהקהל גועים עמו בבכייה בעיניים דומעות מגודל צער השכינה. בסיום דבריו חיזק את הקהל להתחדש בזעקת המחאה ולקבל עלינו קבלות טובות לקרוע את גזר הדין הקשה המוטל עלינו.

לאחר מכן נקרא הגאון רבי דוד הוכברגר שליט"א ר"מ בישיבת חכמת התורה וכנסת אליהו, שיעלה את מצב הדברים בפני הציבור, כדי שירא הקהל וישמע את החורבן שהומט על עמנו. בדבריו המפוכחים עורר את הציבור והזכיר את חמשת הדברים שאירעו בי"ז בתמוז, ואחד מהם הוא העמדת צלם בהיכל,

הגר"ד שליט"א המשיך ותיאר את המצב כהיום, ע"פ דברי המשנה בתענית שבשעת עצירת גשמים חשבו אנשי הדור להתייאש מבקשת רחמים, ורבי אליעזר עורר אותם בשאלה "וכי תקנתם קברים לעצמכם?", וביאר כי רבי אליעזר פקח את עיניהם לראות שאין כאן שאלה של גשמים או בצורת, אלא של חיים ומוות! והוסיף רבותי איננו עוסקים בשאלה של גיוס! אנו עוסקים בשאלת חיים ומוות על בנינו!

הס הושלך בקהל, עת נתכבד מרא דאתרא הגאון הצדיק רבי יהושע ראזנבערגר שליט"א להשמיע את דבר ה'. במשאו הזהיר בכאב הגה"צ שליט"א על חובת המחאה האדירה המוטלת על כל אחד, וביותר אל מול השקט הנורא של כאלו שלא מעניין אותם מה מתחולל לנגד עיניהם.

הגאון הצדיק רבי יהושע ראשנבערגער נואם

קולו של המרא דאתרא שליט"א הדהד באזני קהל האלפים שהאזינו ברוב קשב. ודבריו הכו כברק בחלל האולם, והשאירו רושם עז על אלפי השומעים.

מנחה המעמד הזמין ברוב הערכה את אורח הכבוד הגאון הגדול רבי ישראל דוד הארפענעס שליט"א, מח"ס "ישראל והזמנים", להשמיע את זעקת יהדות הגולה נוכח הגזירות האיומות, הגרי"ד שליט"א הביא בדבריו את התשובה הנחרצת שענה מרן החזו"א זיע"א, לאחד ששאל אותו ש"אם ילך לצבא לא יעבור על מצוות התורה, רק אולי יתקרר באידישקייט", ועל כך ענה החזו"א בתוקף: "קרירות באידישקייט הוא בייהרג ואל יעבור!".

כן תיאר הגאון שליט"א את קורות ימי רודפי האמונה מתחילת שלטונם, כשהחלו עם עקירת האמונה מליבות ילדי טהרן, והמשיכו עם ילדי מרוקו – הגאון הרחיב על יחסו הנורא של הגה"ק מסאטמר זיע"א לשמד שהתחולל עמם – כן היה עם ילדי תימן שבאכזריות נוראה נקרעו ממסורת אבותיהם, וכהיום אנו רואים זאת בהשמדת עולי צרפת, המתחולל בד בבד למסע השמד שמובילה המדינה ביהדות החרדית שבארה"ק.

את המשא האחרון למעמד העצרת נשא העסקן החשוב שעל בשרו חזה את קורות ימי העתים של היהדות החרדית, ומפי גדולי ישראל למד את טהרת ההשקפה הנכונה, הגאון החסיד רבי אהרן משה שוורץ שליט"א, שביאר בפני קהל הקודש שהאזין בדריכות, דבר דבור על אופנו במהות המלחמה שאנו עומדים בה.

הגאון הטיב לבאר את בהירות ההשקפה הנכונה, כי המטרה האכזרית של השלטון היא להפוך את היהדות החרדית לציבור שפל, שמוכרים את כל הקדוש והיקר להם בעבור נזיד עדשים, לזאת הם חותרים עם תופעת הציידים הרבים שמכרו את נשמותיהם בעבור נזיד עדשים, וזוהי מגמתם במסלולי ההכשרה ולימודי המקצוע, להטמיע את הרעיון שהכסף הוא מעל הכל.

העצרת האדירה הסתיימה בשעות המאוחרות של הלילה, כשאלפי תושבי בית שמש, יוצאים מעמה נחושים למערכה נחרצת, שלא להרשות דריסת רגל לכל בדל של קשר עם הצבא ושאר טומאות המדינה לעיר, וכדברי מרא דאתרא הגר"י ראזענבערגער שליט"א שהכריז: "הם חושבים שהם יצליחו להכנס אף לבית שמש, אבל לא ניתן להם!".

הדברים החוצבים להבות אש שנשאו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, הכו הדים בכל רחבי ארץ הקודש ובכל העולם כולו, כשמבית שמש הובהר לכל העולם כולו כי היהדות הנאמנה לא תחריש בראותה כבלע את הקודש, ותוקיע מקרבה את כל הקשורים למסע השמד הנורא המתחולל בארה"ק!

לאחר העצרת נצפו זקנים עם נערים כשהם נושאים איתם את שלטי הקודש, וכבר כעת הם נישאים בראש חוצות על בתי התושבים. שוב הוכיחו תושבי בית שמש כי זעקת האמונה לא תידום ואינה ניתנת בשום אופן להשתקה!

ניתן לומר כי בחסדי ה' מעמד העצרת האדירה הצליח ללכד את שורות העיר לצאת למלחמה השערה, כאשר בסיום חתמו המוני אברכים מכל קצות הקשת של בני בית שמש, ביניהם אף נשואי פנים ועמלי תורה, להירתם למלאכת הקודש בחברת ה"נוטרים", שמטרתה לעמוד בפרץ ולשמור על חומת בית שמש, בכך הם יוצקים את החומה הלכה ולמעשה מול גזירות השמד, כשהם מוכנים לכל קריאה להדוף פני הרעות.

הגאון החסיד רבי אהרן משה שוורץ נואם הגאון הצדיק רבי מנחם מנדל סאבאוויטש נואם הגאון רבי דוד הוכברגר שליט''א נואם הרב הצדיק רבי שמעון שפירא נואם חלוקת 10.000 השלטים לתושבי העיר ציבור האלפים גודש את האולם