היה שבת מרומת עם דיבורי קדש עמוקים ויחודיים.
אשרנו שזכינו להסתופף אצל מנהיגינו עוד שבת.

נתפלל שרבינו ימשיך עוד ועוד מתוך בריאות איתנה והרחות הדעת.

אמן ואמן