שמחת יום ההצלה של רביה"ק מסאטמאר זיע"א ביום כ"א כסלו בהיכל הישיבה הגדולה "חכמת התורה" של כ"ק מרן הגאב"ד שליט"א, בשילוב מעמד יסוד שיעור קבוע בספה"ק "ויואל משה" לתלמידי הישיבה הי"ו • צפו והאזינו:

בצהרי יום רביעי כ"א כסלו יומה הגדול של היהדות החרדית – יום ההצלה של רביה"ק מסאטמאר זיע"א, הצטרפו תלמידי הישיבה הגדולה "חכמת התורה" של רבינו הגדול מרן הגאב"ד שליט"א, עם כלל עמך בית ישראל הנאמנים, לחוג בשמחה של מצוה את שמחת נס הצלתו הפלאית של רביה"ק זיע"א, להודות ולהלל לשמו יתברך אשר שם נפשו בחיים לשום שארית בארץ ולהחיות עם רב.

סעודה של מצוה נערכה ברוב פאר והדר בשילוב מעמד יסוד שיעור קבוע מדי יום ביומו בספה"ק "ויואל משה" להשתבח במקחו של צדיק ולקנות ממשנתו הטהורה שהנחיל לנו בתוך חשכת הגלות הציוני, לדעת את הדרך נלך בה ואת המעשים אשר יעשון.

הרה"ח רבי יצחק אייזיק ווייס שליט"א כ"א כסלו ישיבת חכמת התורה • האזינו: 

הרה''ג ר' מנחם ב''צ זעגלבוים נואם כ''א כסלו ישיבת חכמת התורה

הרה"ג רבי מנחם ב"צ זעגלבוים שליט"א כ"א כסלו ישיבת חכמת התורה • האזינו: 

הרה''ח ר' יצחק אייזיק ווייס שליט''א נואם כ''א כסלו ישיבת חכמת התורה

המעמד נערך במעמד תלמידי הישיבה הק' בראשות רמ"י הישיבה שליט"א, להתחזק בדרכיו ובמשנתו הטהורה שהנחיל לנו למורשת עולם.
אהודנו בסוד עם קרובו, במעמד השמיעו מדברותיהם הרה"ג ר' מנחם ב"צ זעגלבוים שליט"א ר"מ דישיבת סאטמאר בפעיה"ק וחדב"נ הגאון הגדול ר' יהושע רוזענברגער שליט"א יושב על מדין בפעיה"ק, והרה"ח ר' יצחק אייזיק ווייס שליט"א משב"ק ותלמיד נאמן למרן הרמ"א פריינד זיע"א ומגדולי לוחמי מלחמת ה' ומקנאי קנאת ה"צ.

בתוך דבריהם האריכו בגודל היום בו ניצל לא רק רביה"ק זיע"א אלא כל היהדות החרדית ניצלה בהאי יומא, כאשר אך ורק מכוחו ופעלו של אותו צדיק יסד ופינה לשארית בני הגולה בדרך אבותינו ורבותינו הק' נבג"מ מבלי לזוז מאומה מדרך התורה והמסורה, ועד להיום הזה היהדות החרדית חייה וקיימה למרות כל גליה ומשבריה שפקדו אותה, בזכות פעולותיו החובקות זרועות עולם ושיטתו והנהגתו הקדושה בלהבת אש קודש, שהצילו את הספינה לבל תטבע ח"ו, אף הזכיה הגדולה לחסות בצל ישיבה קדושה זו להגות בתוה"ק בעמל וביגיעה על טהרת הקודש בוודאי נזקפת לזכות יום זה.

כמו"כ הודגש במיוחד בשבח ההתאחדות לשיעור קבוע בספה"ק "ויואל משה" בישיבה הק', והלימוד בה היא כאוויר לנשימה בתוך מבול הכפירה והמינות השורר בחוצות, ואשרי חלקם של תלמידי הישיבה הק' החוסים תחת צילו של רבנו הגדול מרן הגאב"ד שליט"א, תוך כדי התבדלות מוחלטת מפגעי השעה ונסיונות הזמן, בקניית יסודות החיים לשעה ולדורות, אשר על ידי זה הצורבים היקרים הוגי התורה ועמליה בטהרה הם אלו שיזכו להיות ראויים לקבל פני משיח צדקנו בב"א.

תלמידי ישיבת חכמת התורה בסעודת כ''א כסלו