אפשר לחזות כאן, יושב ראשונה במלכות
הוד כ"ק, תפארת ישראל והדרו, מנהיג הדור ופארו אדונינו מורינו ורבינו שליט"א
אשר מנהיג את קהל עדת חסידי לייפניק – צאנז, בדרך רבותינו הקדושים, ואבותיו הקדושים

מבהיל לראות את ענוותנותו של רביהו הק' והטהור, בכל שהולך לחצרות רבנים ואמורי"ם אחרים, וזאת למרות שהוא עצמו, ב"ה מנהיד קהילה קדושה, נאה וחסודה בעדת ישראל

יעזור השי"ת ורבינו הקוה"ט יאריך ימים על ממלכתו הרמה אכי"ר.