צדיק יסוד עולם ה' יברך את מורינו באריכות ימים ויזכה לקרב את עם ישראל לאבינו שבשמים ולהביא את משיח צדקינו במהרה בימינו אמן!!!