מעמד גדול ומרומם לכבודה של תורה בסיום מסכת שבת בכולל 'ישראל דוד'

שע"י בית המדרש 'הלכה למשה' ירושלים עיה"ק

ביום שלישי בערב נערך מעמד מרומם לכבודה של תורה, לרגל סיום מסכת שבת שנלמדה במשך מספר שנים ע"י אברכים תלמידי חכמים מופלגים ובני עלייה בכולל 'ישראל דוד' ע"ש הר"ר ישראל דוד פריעדמאן ז"ל אביו של הנגיד הדגול מגדולי תומכי התורה בדורנו הר"ר חיים הערש פריעדמאן שיחי' לאוי"ט, שנוסד למעלה מחצי יובל ע"י הגאון רבי משה דוד ראם זצ"ל ומסר נפשו להקים בית גדול זה לתורה ולתפלה והתווה את דרך הלימוד בבית המדרש.

בשמחת הסיום – שמחת התורה השתתף הנגיד הנכבד הר"ר חיים הערש פריעדמאן שיחי' וכן   פיארו בהשתתפותם גדולי תורה וראשי ישיבות ובתוכם הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א מראשי ישיבת חברון וחבר מועצג"ת, הגאון רבי יצחק אזרחי שליט"א מראשי ישיבת מיר, הגאון רבי שמואל ברוך דויטש שליט"א מראשי ישיבת קול תורה, הגאון רבי יוסף חברוני שליט"א מראשי ישיבת חברון, הגאון רבי שלמה פאליי שליט"א והגאון רבי משה וויינרעב שליט"א ראש כולל בית אריה לייבוש שקבע משכנו בבית המדרש גדול וחשוב זה וכן רבנים ומרביצי תורה וידידי בית המדרש.

הסיום נערך ע"י ראש הכולל הגאון הרב אהרן ראם שליט"א שפתח דבריו בפסוק 'זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו' והדגיש שרק ע"י ההכרה שמה שאנו זוכים היום לסיים מסכת שבת שנלמדה יחד ובדיבוק חברים בעמל רב, הוא יום שעשה ה', זוכים גם לנגילה ונשמחה בו, לגילה ושמחה אמיתית בתורה הקדושה. כן הודה לכל המשתתפים ובראשם לנגיד הדגול הר"ר הערשי פרידמן שיחי' שבא במיוחד לערב גדול זה והקדיש הסיום לעילוי נשמת אביו מוהר"ר ישראל דוד פריעדמאן ז"ל שיום היארצייט שלו חל בשבת זו ר"ח שבט.

במשך הסעודה דיבר הגאון הגדול הרב דוד כהן שליט"א שעמד בדבריו על הזכות הגדולה שיש למסיימי המסכת שזוכים ללמוד מסכתות שלמות בדרך זו  וכן הוקיר והעריך נדבותו של הר"ר חיים הערש פריעדמאן שיחי', שזוכה לתמוך בתורה ולומדיה בדרך שותפות ובאופן זה מחזיק בתורה עצמה ולא רק את התורה.

הגאון רבי יצחק אזרחי שליט"א הביא דברי הגמ' 'אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם', והסביר שרק ע"י עמל התורה, דברי תורה חביבים ועליהם נאמר אשריכם תלמידי חכמים. כמו"כ הוקיר את ידידו הנגיד הר"ר הערשי פריעדמאן שיחי' שזכה לתמוך בתורה של תלמידי חכמים.

הגאון רבי יוסף חברוני שליט"א הביא הפסוק 'מזמור שיר ליום השבת' והסביר שקיום השבת בעולם הזה הוא רק בצווי התורה הקדושה וכפי שמצינו שמלאכות שבת הן רק המלאכות שהיו במשכן וא"כ כבר בעוה"ז הזה הוא בבחינת יום שכולו ארוך.

הגאון רבי משה ווייענרב שליט"א, הפליג מאוד במעלת האברכים החשובים שלומדים בבית המדרש, בהתמדה רבה וביגיעה גדולה ובאחדות נפלאה שהיא סוד קיום והצלחת מקום גדול זה.

בסיום הערב הודה הנגיד הנכבד בהתרגשות לראשי הכולל שליט"א ולכל בני הכולל תלמידי חכמים מופלגים העמלים בתורה שלמדו מסכת זו למעלה משנתיים לעילוי נשמת אביו ז"ל. הערב הסתיים באווירה עילאית ומרוממת בה חשו כולם גודל השמחה בתלמוד תורה ובמיוחד בעת גומרה של תורה סיום מסכת שבת

bc8ec9fd-78c1-45ca-a330-7afbb3eee3d3 c2b48c9f-3c19-4ac1-a463-936004d4246f 8aa9bf28-0d98-449a-b059-962bd6446c48 50d793ca-8427-404d-8ca2-309fe52b91fb 25193158-f8f7-4ff3-94ec-6f72e8d4c22c 940316b6-4ebd-4d08-9bb6-51482152495a f8b32753-7434-410d-afc0-0f78d5914fe7 a97a5efb-5f31-4c57-89d5-cbed0268e402 e130d979-7d64-46e9-b04e-417031732508 717e0692-0421-4317-9d4a-7715fac190af e130d979-7d64-46e9-b04e-417031732508 (1) 39e21ed1-a60c-4a8c-bb3a-35d13f121e62 f3e74edc-d51f-444f-a492-08a700cb7601

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו