ירושלים • מעמד הכתרת חתני תורה והוראה שע"י "קרן זכרון מרדכי" דקהל פרושים

קהל רב השתתף במעמד אדיר בהכתרת חתני תורה והוראה שע"י "קרן זכרון מרדכי" ד'קהל פרושים והסמכת רבנים ומורי הוראה בראשות הגאון הגדול רבי יהושע דוד טורצ'ין שליט"א רבה של מקהלות הפרושים בארה"ק.

 

שעה של קורת רוח ותענוג רוחני היתה נחלתם של כל המסובים בשמחת התורה של חתני התורה וההוראה שנבחרו מבין עשרות מועמדים מטובי בני ירושלים, הממיתים עצמם באהלה של תורה.

לקראת פתיחת המחזור התשיעי התכנשו ובאו תחת קורת גג אחת אברכים בני תשחורת יחד עם עמלי ומרביצי תורה, בעלי תריסין ובעלי הוראה, זקני וישישי הדרה, תלמידי חכמים צורבא מרבנן, חברי קהל פרושים די בכל אתר ואתר ועל צבאם מרנן ורבנן גדולי ירושלים שליט"א במוצאי שב"ק לסדר "ויעש להם בתים" לתת שבח והודאה לנותן התורה וכבוד ותהילה להוגיה ולומדיה.

פחד ורחב הלב למראה ממלכת התורה בתפארתה שורה שלימה של ע-ש-ר-י-ם  ו-א-ח-ד חתנים תורה הוראה ומשפט שגדלו על ברכי הקרן, תורת אמת של  אבותינו ורבותינו שגורה על לשונם ואך היא נר לרגלם ואור לנתיבתם, עדות חיה היא לכל באי עולם כי לא תשכח מפי זרעו.

פתח והנחה את המעמד הרה"ג ר' גרשון סירוטה שליט"א מנהל הקרן, אשר הקדיש דברים לזכרו של מוהר"ר פרץ גראס זצ"ל אשר לעילוי נשמתו הוקם הקרן ע"י בנו הרבני הנכבד המרומם רבי אברהם שמואל גראס שליט"א מטורנטו פטרון 'קרן זכרון מרדכי' המשכיל על דבר אמת להוזיל מכספו לעמלי תורה והוגיה ומנחיליה כמסירתה מסיני, שבמעשי ידיו להתפאר גדלו כ"א החתנים, והביע את רחשי ליבו אודות חתני השנה צאצאי גדולי ירושלים ושניהם נכדי המגיד הירושלמי הגה"צ ר' בן ציון יאדלר זצ"ל.

חבר ועדת הרבנים הגאון ר' נחמיה צוקרמן שליט"א ר"מ בישיבת "יד הלוי" עמד בדבריו על גודל יקרת המעמד שהוא מעמד קידוש השם והביא את דברי הרבינו יונה (שערי תשובה ג' קמ"ח) "ויש עוד נכבד עולה על כולם, ואליו רמזנו בפתח דברינו בעניין הכיתות הרעות הנזכרות. כי הדבר ידוע, כי מדרכי קידוש השם יתברך, להודיע בכל מבטא שפתיים, ובכל אשר ירמזון עיניים, ובכל הנהגה ופועל ידיים, כי יסוד לנפש האדם וצבי עדיו, והטוב והעיקר והתועלת והיקר אשר בו, עבודת השם יתברך ויראתו ותורתו, כמו שכתוב (קהלת יב יג) כי זה כל האדם". ודבר זה, כבוד השם יתברך. והמבזים לתלמיד חכם ויראתו, מבטלים הידיעה הזאת, ומראים ההיפך בהנהגתם, וכאילו אומרים אמור, כי אין העבודה עיקר, וכי הכבוד וההדר להצלחת ענייני העולם, וכי שורש דבר נמצא מבלתי עבודת השם יתברך, והם מחללים את התורה, על כן יאבדו מתוך הקהל ויכלו בפיהם, כי הם עובדים את השם מבלי עסק התורה. הלא הדבר ידוע, כי אין העבודה מתקיימת בלתי על-ידי לומדי התורה, אשר יהגו בה יומם ולילה, כי הם יורו דעה ויודעי בינה לעיתים, לדעת מה יעשה ישראל, והם יעמידוה בישראל לבלתי תשכח מפי זרעם. ובמקום שאין עוסקי תורה, ירבו המכשולים, וישר באדם אין. על כן, יכבדו עבדי השם את חכמי התורה לכבוד השם יתברך, ולהודיע כי עבודתו לבדה עיקר הנמצא." וסיים בברכה לחתנים החשובים שינצלו את כישורם לתפארת בית אבותם.

הגאון ר' רפאל פרצוביץ שליט"א העומד בראש הכולל בו עמל בתורה חתן התורה, אשר פתח בכבוד אכסניה קהל פרושים המעטירה שכולנו חייבים בכבודה שמהם נוסדה ישיבת מיר בארה"ק אשר נבנתה על קבוצת אברכים  גדולי תורה מבני הפרושים בירושלים ונפשם חשקה בתורה, והקרינו על כל עמילות התורה יגיעתה ידיעתה והבנתה.

בדבריו הביע את רחשי לבו שהחתן הארי שבחבורה ושולט בכל מכמני התורה, יעלה ויתן פריו בקהילת פרושים תחת הנהגתו של ראש הישיבה מנהיג הקהילה שליט"א העומד על הפקודים ואומר להם גדל.

הס הושלך בקהל עת נתכבד מרן הגאון הגדול רבי יהושע דוד טורצין שליט"א לשאת את דבר המעמד, בדברים יסודיים עליהם הושתתה קהל פרושים אשר גדלה ופרחה, ופתח בדברי הרמב"ן "והנה הגלות אינו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו" שביציאת מצרים עוד לא יצאו מהגלות עד שאחר מתן תורה היה ששבו אל מעלת אבותם, וזוהי המטרה ויעודה של קהל פרושים ותפקידו של קרן זכרון מרדכי להעמיד רבנים ומרביצי תורה הצועדים בדרך אבות אל מעלת אבותם ישובו.

מרן הגרי"ד שליט"א האריך בדבריו בפרשת השבוע "גלות מצרים וההשתעבדות למצרים, שבט לוי שניצלו מן השעבוד, והלימוד לדורות והביא את דברי הרמב"ם בהלכות ע"ז שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודת כוכבים כמותם חוץ משבט לוי כי שבט לוי מעולם לא עבד עבודה זרה שעמד במצוות אבות", הרמב"ם מלמדינו באיזה כוח שבט לוי החזיקו מעמד וסיבת הצלתם שלא הלכו בעצת פרעה כיון שהחזיקו במצוות אבותם שקבלו מיעקב אבינו  שלפרעה לא הולכים ולא מזדקקים להצעותיו כלל, וזו הייתה דרכם של אבות הפרושים שעמדו והתרחקו בתכלית הריחוק מכל שייכות ונגיעה כלשהוא עם עושי הרעה, וחרדו מכל הנאה והזדקקות מעוזבי תורה בכל צורה שהיא, הגם שבאותה שעה לא נצפתה שם סכנה ולא נראתה באופק, ובזה הצילו לדורות עולם ונשאר לפליטה שם שארית לירושלים.

ראש הישיבה הביא את דברי האור החיים על הפרשה שכל זמן שאחד מהשבטים היה קיים לא שלט בם יד פרעה, כי הדורות הקודמים עמדו על דעתו למה פרעה חותר להגיע ולא הלכו שולל אחר הצעות והתחכמויות.

וזעק מנהמת ליבו הטהור הרי עומדים אנו אחרי גזירת הבה נתחכמה לו היו כבר צריכים ללמוד מעצת פרעה ולא למדו, בירושלים מסרו נפשם לא הלכו לפרעה גם כאשר היה נראה שלא יתערב, כיום הצעת השלטונות בעצת פרעה מחריבים את כרם בית ישראל, העצה היחידה להחזיק מעמד לא לזוז זיז כלשהוא משדרכי אבות שהאירו לנו חשכת לילה.

מידה טובה מרובה להשתעבד לתורותינו שהיא שעבוד לתורה החתנים ששעבדו עצמם וזוהי השעבוד של כל הקהלה לתורה הק'. והרעיף ברכת התורה על ראש החתנים שזכות אבותם מסייעתם ופטרון הקרן שזכות התורה תעמוד לימינו והחתנים יהי למאורות הגדולים.

הגאון רבי יהושע פנחס הלוי חזן שליט"א הצלחת החתנים היא מכוח מידתם של ישראל "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן ויפרוץ" ולפום עמלות והדחק שרויה הברכה להתעלות במעלות התורה.

ויום טוב עושים בצאתם מן הקודש

דבר המשמר היוצא המסיימים את המחזור השלישי, החתנים המסיימים את שש שנות הלימודים מאז יסוד הקרן לפני תשע שנים, הביעו את רב הברכה והתועלת של הקרן לעמל וליגיעת התורה אשר גדלו לאילנא רברבי והצליחו ועשו פרי קודש, שתולים בחצרות בית ד' על משכנות הרועים וצועדים בעקבי הצאן, והשאיפה הגדולה  שיעמידו מבני ירושלים מורי הוראה ומרביצי תורה אשר יורו לעם את אשר יעשון בדור אחרית הימים, והכרת הטוב ליוזמים לתומכים ולמסייעים שההצלחה והסיעתא דשמיא מלווה אותם כעדותם של מרנן ורבנן שליט"א העומדים על הבחינות ומלווים אישית את דרכם ונותנים מעתם ומזמנם לגדל דור הבא של מרביצי תורה ומורי הוראה בדרך המסורה.

תעודות הסמכה לרבנים ומרביצי תורה למחזור המסיים הוענק ברוב שמחה ודיצה אחד שנים של עמל התורה ע"י מורינו ראש הישיבה שליט"א

תשית לראשו עטרת פז כתר ההוראה הושתתה על ראשו של חתן התורה הרה"ג ר' נפתלי הרצל שליט"א יורה יורה כדת של תורה לכהן כרב ומורה הוראה בקהילתנו הק' על החתום רבני הקרן והבוחן הגאון רבי יהודה בהגרי"י פישר שליט"א הוסיף הסמכתו וברכתו נשיא הקרן מרן גאב"ד ירושלים הגרי"ט ווייס שליט"א המקדיש את מיטב זמנו למען 'קרן זכרון מרדכי'.

חתן ההוראה אשר בדברים פתח במודים דרבנן ידוע המצוה המעולה ביותר היא לימוד התורה אולם יש עוד מעלה יותר ממנה והיא כבוד התורה

כתר התורה בראשו של חתן התורה הרה"ג ר' משה יו"ט ברנדוויין שליט"א אשר הספיק לחבר מערכות שלימות על סדרי נשים נזיקין

כמו"כ הביאו את ברכת לכבוד החתנים הרה"ג ר' אליעזר טורק שליט"א שהרחיב במראה כבוד ה' להעמיד דמות דיוקנו של אביו מול עיניו, הרה"ג ר' אברהם יודלביץ שליט"א מביתר, סיים את המעמד הנהדר הרה"ג ר' משה ברוורמן שליט"א.

במעמד האדיר והמרומם הובא ברכתם של נשיאי 'קרן זכרון מרדכי' לזכר הגה"צ רבי מרדכי צוקרמן זצוק"ל ולע"נ הרה"ח ר' פרץ גראס זצ"ל, מאת חברי הנשיאות שליט"א ובראשם מרן רבינו גאב"ד ירושלים הגרי"ט ווייס שליט"א.

בין המשתתפים בלטו הגר"א פישר שליט"א, הגר"י פישר שליט"א, הגר"י סירוטה שליט"א, הגז"ד צוקרמן שליט"א, הגר"י כהן שליט"א רב שכונת קנה בשם, הגר"א ראז שליט"א, ועוד אבות וזקנים של חתני השמחה ידידים ובני משפחותיהם שליט"א

גדול היה המעמד ונהדר בקודש לכבודה של תורה ולמסורת ירושלים בטהרתה 

הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (1) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (2) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (3) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (4) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (5) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (6) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (7) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (8) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (9) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (10) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (11) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (12) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (13) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (14) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (15) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (16) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (17) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (18) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (19) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (20) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (21) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (22) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (23) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (25) הכתרת חתני תורה והוראה דקהל פרושים (26)

 

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *